Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEMYİZ EDİLEN KARARLAR HARÇ VE GİDERLER ÖDENECEĞİ,EKSİK ÖDENDİĞİ SONRADAN TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE MAHKEMECE KESİN SÜRE VERİLİR,VERİLEN KESİN SÜRE ZARFINDA EKSİK YATIRILAN HARÇ VE GİDERLER TAMAMLANMADIĞI TAKTİRDE MAHKEMECE VEYA YARGITAYCA TEMYİZ İSTEMİNDEN VAZGEÇİLMİŞ SAYILACAKTIR

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/16334

K. 2017/8825

T. 6.6.2017

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu ... hakkında başlatılan genel haciz yolu ile takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, usulsüz tebliğ şikayetinde bulunduğu ve ödeme emrinin tebliğ tarihinin 25/11/2015 tarihi olarak düzeltilmesini talep ettiği mahkemece, 7 günlük yasal süreden açılmayan şikayetin usulden reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

HUMK`nun 434/son maddesinde; temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödeneceği, bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlattırılacağı, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkemece kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceği, bu kararın da temyiz edilmesi halinde ise; 432. maddenin son fıkrası hükmünün kıyasen uygulanacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, mahkeme kararının 25.01.2016 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine yasal 10 günlük süre içerisinde şikayetçi borçlular vekilinin 27.01.2016`da 172,30-TL tutarındaki temyiz harçlarını yatırarak kararı temyiz ettiği, dosyanın Yargıtay`a gidiş-dönüş posta gideri olan 100,00 TL posta masrafının yatırılmadığının anlaşılması üzerine mahkemece şikayetçiler vekiline gönderilen muhtıra ile, bu tutarın muhtıranın tebliğinden itibaren 1 haftalık kesin süre içerisinde mahkeme veznesine yatırılması, aksi taktirde temyiz talebinden vazgeçmiş sayılacağının ihtar edildiği, söz konusu muhtıranın 18.02.2016 tarihinde usule uygun tebliğ edilmiş olmasına rağmen, temyiz gider avansının şikayetçiler vekilince 29.02.2016 tarihinde yani 1 haftalık süreden sonra yatırıldığı anlaşılmıştır.

Kuşkusuz, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 2494 Sayılı Kanun`la değiştirilen 434/2. maddesine göre, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verme yetkisi, hükmü veren mahkemeye aittir. Ne var ki, masraf ve harcın süresinde yatırılmaması halinde dosyanın yerel mahkemece temyiz isteminin reddine karar verilmeden Yargıtay`a gönderilmesi durumunda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 2494 Sayılı Kanun`la değişik 434/2. maddesine göre, bu konuda bir karar verilmek üzere dosya mahalline geri çevrilmeden doğrudan doğruya Yargıtay`ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceği 01.06.1990 gün ve 1989/3 Esas, 1990/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu`nca karara bağlanmıştır. O halde belirtilen sebeplerle temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin (REDDİNE), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube