Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GEREKÇELENDİRİLMEYEN VE AÇIK OLMAYAN KARAR HUKUKA AYKIRI OLUP,USULDEN BOZMAYI GEREKTİRİR


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/14308

K. 2017/5706

T. 6.4.2017

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Anayasal ve Yasal Düzenlemeler Doğrultusunda Alacaklı Tarafından İleri Sürülen İptal Sebeplerinin Gerekçesiyle Birlikte Tek Tek Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Şikayet İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• GEREKÇELİ KARAR ( İlgili Bilgi ve Belgelerin İsabetle Takdir Edildiğini Gösterir Biçimde Geçerli ve Yasal Olması Gerektiği - Gerekçenin Bu Niteliğinin Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olduğu Gibi Kararı Aydınlatmak Keyfiliği Önlemek ve Tarafları Tatmin Etmek Niteliği Olduğu/İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet )

• HÜKMÜN İÇERİĞİ ( İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - Anayasal ve Yasal Düzenlemeler Doğrultusunda Alacaklı Tarafından İleri Sürülen İptal Sebeplerinin Gerekçesiyle Birlikte Tek Tek Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

6100/m.297

ÖZET : Dava, icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkindir. Gerekçenin, ilgili bilgi ve belgelerin isabetle takdir edildiğini gösterir biçimde geçerli ve yasal olması aranmalıdır. Gerekçenin bu niteliği, yasa koyucunun amacına uygun olduğu gibi, kararı aydınlatmak, keyfiliği önlemek ve tarafları tatmin etmek niteliği de tartışma götürmez bir gerçektir. Anayasal ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, alacaklı tarafından ileri sürülen iptal sebeplerinin gerekçesiyle birlikte tek tek tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, şikayet irdelenmeden ve gerekçelendirilmeden yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının, borçlular ile aralarındaki, İİK`nun 111. maddesi uyarınca hazırlanan 07.10.2013 tarihli taahhüde aykırılık sebebiyle yapmış olduğu fiili haciz talebinin, icra müdürlüğü tarafından, hacizlerin düştüğü gerekçesiyle reddolunduğu ve önceki hacizlerin değil, ancak yeni yapılacak hacizlerin satış tarihi olarak esas alınabileceğinin bildirildiği, alacaklının, icra müdürlüğünün anılan kararının iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, ancak hangi iddianın neden kabul edilmediği, şikayetin hangi sebeple reddine karar verildiğinin tek tek tartışılmadığı, dolayısıyla kararın gerekçelendirilmediği anlaşılmaktadır.

Bir mahkeme kararının gerekçesi, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyar; kısaca, maddi olgular ile hüküm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterir. Tarafların, o dava yönünden, hukuk düzenince, hangi sebeple haklı veya haksız görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtay`ın hukuka uygunluk denetimini yapabilmesi için ortada, usulüne uygun şekilde oluşturulmuş, hükmün hangi sebeple o içerik ve kapsamda verildiğini ayrıntılarıyla gösteren, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta bir gerekçe bölümünün bulunması zorunludur. Bütün mahkemelerin ve her türlü kararların gerekçeli olarak yazılması gerektiğini öngören Anayasa`nın 141/3 . maddesi ve ona koşut bir düzenleme içeren 6100 Sayılı HMK`nun 27 ve 297. maddeleri işte bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.

Yine, bazen bir mahkeme kararının, başka bir dava yönünden kesin hüküm veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi konularda yapılacak hukuksal değerlendirmelerin sağlıklı olabilmesi de, o kararın yukarda açıklanan nitelikte bir gerekçeyi içermesiyle mümkündür ( Hukuk Genel Kurulu`nun 18.10.2006 tarih ve 2006/11620 Esas, 2006/659 Karar sayılı kararı ).

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun 28.04.2010 gün ve 2010/11-195 E., 238 K. sayılı usulden bozmayı kapsayan ilamının gerekçesinde de vurgulandığı üzere, "Yasanın aradığı anlamda oluşturulacak kararların hüküm fıkralarının, açık, anlaşılır, çelişkisiz, uygulanabilir olmasının gerekliliği kadar; kararın gerekçesinin de sonucu ile tam bir uyum içinde, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyacak; kısaca, maddi olgular ile hüküm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterecek nitelikte olması gerekir."

Nitekim, 07.06.1976 gün ve 3/4-3 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde yer alan "Gerekçenin, ilgili bilgi ve belgelerin isabetle takdir edildiğini gösterir biçimde geçerli ve yasal olması aranmalıdır. Gerekçenin bu niteliği, yasa koyucunun amacına uygun olduğu gibi, kararı aydınlatmak, keyfiliği önlemek ve tarafları tatmin etmek niteliği de tartışma götürmez bir gerçektir" şeklindeki açıklama ile de aynı ilkeye vurgu yapılmıştır.

Anılan husus kamu düzeni ile ilgili olup, gözetilmesi yasa ile hakime yükletilmiş bir ödevdir. Aksine düşünce ve uygulama, gerek yargı erki ile hakimin, gerek mahkeme kararlarının her türlü düşünceden uzak, saygın ve güvenilir olması ilkesi ile bağdaşmaz.

Belirtilen anayasal ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, alacaklı tarafından ileri sürülen iptal sebeplerinin gerekçesiyle birlikte tek tek tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, şikayet irdelenmeden ve gerekçelendirilmeden yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan HMK`nun 297. maddesinin ( 1 ). fıkrasının ( e ) bendi gereği hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube