Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İTİRAZ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEME GÖREVİ;DAİRELER ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILSA DAHİ BOZMA KARARINI VEREN DAİREYE AİTTİRT.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2017/880

K. 2017/973

T. 16.3.2017

• GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Bozma Kararı Üzerine Verilen Direnme Kararını İnceleme Görevi Kararına Direnilen Yargıtay Ceza Dairesine Ait Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )

• CEZA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ ( Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu Kararında İtiraz Üzerine Dosyayı İnceleme Görevi İş Bölümü İle Atılı Suçun Devredildiği Daireye Değil Bozma Kararını Veren Daireye Ait Olduğu Görüşünün Benimsediği - Görevi Kötüye Kullanma Suçu )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Bozma Kararı Üzerine Verilen Direnme Kararını İnceleme Görevi Kararına Direnilen Ceza Dairesine Ait Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )

5271/m.307,308

ÖZET : Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu Kararında, itiraz üzerine dosyayı inceleme görevi, iş bölümü ile atılı suçun devredildiği daireye değil, bozma kararını veren Daireye ait olduğu görüşünün benimsediği, Somut uyuşmazlıkta, Yargıtay 4. Ceza Dairesince temyiz incelemesi yapılarak bozma kararı verildiği ve yine Yargıtay 4. Ceza Dairesince verilen bu bozma kararına mahkemesince direnildiği anlaşıldığından; bozma kararı üzerine verilen direnme kararını inceleme görevi kararına direnilen Yargıtay Ceza Dairesine ait olduğundan görevsizlik kararı verilmesi gerekmiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İcrai davranışla görevi kötüye kullanma ve ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçlarından açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanıkların beraatine ilişkin, Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 19/10/2010 gün ve 2009/1797 Esas ve 2010/1401 Karar sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 06/02/2013 gün ve 2011/16501 Esas, 2013/3101 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği,

Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesince 12/06/2013 gün ve 2013/437 Esas, 2013/760 Sayılı Karar ile Yüksek 4. Ceza Dairesinin mezkur kararına direnilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Yargıtay Ceza Genel Kuruluna hitaben 11/04/2015 tarih ve 2013/303153 sayı ile tebliğname düzenlendiği,

02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6763 Sayılı Kanun`un 38. maddesiyle 5320 Sayılı Kanun`a eklenen geçici 10. madde gereğince mezkur direnme kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/12/2016 tarih ve 2015/357 Esas ve 2016/1550 Sayılı Gönderme Kararı ile “kararına direnilen daire olan” Yargıtay 4. Ceza Dairesine gönderildiği,

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bu gerekçe ile verdiği gönderme kararı üzerine Yargıtay 4. Ceza Dairesince 09/02/2017 gün ve 2017/362 Esas ve 2017/3733 Sayılı Karar ile;

"... Somut olayımızda Dairemizce verilen bozma kararının 06.02.2013 ve tebliğnamenin 11.04.2015 tarihli olması karşısında; dört yıl sonra, üye ve tetkik hakimi profili değişmiş ve bu süre içerisinde yeni işbölümüyle işe bakan ve uzmanlaşmış dairenin dava dosyasına bakmasının, davanın tarafları yönünden de doğru olacağı düşünülmüştür.

Diğer yandan; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 307. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir” düzenlemesindeki “daireyi” 2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince verilen yetkiyle dairelerin işbölümünü belirleyen Yüksek Yargıtay Büyük Genel Kurulunca o davaya bakmaya yetkili olan “yeni daire” olarak anlamak gerektiği..” gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş ise de;

Yüksek 4. Ceza Dairesinin bozma kararı verdiği 06/02/2013 tarihi ile uyuşmazlığa konu 11/04/2015 tarihli tebliğname tarihinde yürürlükte olan Yargıtay Ceza Daireleri iş bölümü düzenlemelerinden sonra, 02/12/2016 gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 36. maddesiyle, 5271 Sayılı CMK`nın 307. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilerek belirtilen fıkraya; "Direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir. Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemez" cümleleri eklenmiş olup, bu hükmün yoruma açık olmayacak biçimde düzenlendiği, bu sebeple uyuşmazlığın çözümünde 6763 Sayılı Kanun ile değişik CMK`nın 307. maddesinin 3. fıkrasına itibar edilmesi gerektiği, nitekim benzer düzenlemenin yer aldğı 5271 Sayılı CMK`nın 308. maddesine 6352 Sayılı Kanun`un 99. maddesiyle eklenen ikinci fıkradaki "İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir." hükmü ile ilgili olarak Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu 19/04/2016 gün ve 2016/Bşk-77 Esas, 2016/77 Sayılı Kararında, "5271 Sayılı CMK`nın 6352 Sayılı Kanun`un 99. maddesiyle değişik 308. maddesinin amir hükmü gereğince itiraz üzerine dosyayı inceleme görevi, iş bölümü ile atılı suçun devredildiği daireye değil, bozma kararını veren Dairemize ait olduğu görüşünü benimsediği,

Somut uyuşmazlıkta, Yargıtay 4. Ceza Dairesince temyiz incelemesi yapılarak bozma kararı verildiği ve yine Yargıtay 4. Ceza Dairesince verilen bu bozma kararına mahkemesince direnildiği anlaşıldığından; 02/12/2016 gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 36. maddesiyle değişik 5271 Sayılı CMK`nın 307. maddesinin amir hükmü gereğince,

SONUÇ : Bozma kararı üzerine verilen direnme kararını inceleme görevi kararına direnilen Yargıtay 4. Ceza Dairesine ait olduğundan, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, daha önceden görevsizlik kararı veren Yargıtay 4. Ceza Dairesi ile Dairemiz arasında çıkan görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna GÖNDERİLMESİNE, 16.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube