Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ALACAK DAVASINDA YAPILAN YARGILAMADA,ALACAK MİKTARI BAKIMINDAN DAVA TARİHİ İTİBARİYLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULMASI GEREKİR


T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/4612

K. 2017/8505

T. 25.9.2017

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, Davalı bankadan 14/06/2010 tarihinde konut kredisi aldığını ve kendisinden değişik isimler altında toplam 2.674,21 TL dosya masrafı tahsil edildiğini beyan ederek haksız olarak alınmış olan bedelin tarafına iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, Öncelikle davacının miktar itibariyle il hakem heyetine başvurması gerektiğini ve bu sebeple davanın usulden reddinin gerektiğini, davacının kullanmış olduğu ... sözleşmesinde ve sözleşme öncesi bilgi formunda alınacak masrafların açıklandığını, alınan ücretlerin davacının bilgisi dahilinde kendisinin kabulüyle alındığını, bu sebeple yasal olduğunu, davacı adına ipotek ve ekspertiz hizmeti için harcamalar yapıldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü İle, 2.674,00.-TL`nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-)6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu`nun 68/1. maddesine göre; değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Buna göre dava tarihi itibariyle,tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 2.000,00 TL olup, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde, 3.000,00 TL`ye kadar olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, 3.000,00 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine gidilmesi gerekecektir.

Somut olayda davacı, davalı banka şubesinden kullandığı konut kredisi sebebiyle ödemiş olduğu toplam 2.674,21 TL masrafın tarafına iadesini talepte bulunmuş; mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak dava değerinin 6502 Sayılı Kanun`un 68. maddesi gereğince Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunmasını zorunlu kılan miktarda olduğu ve bu miktar için mahkemeye dava açılmasının yasa gereği mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın dava şartı noksanlığı sebebiyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esasına girilerek karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-)Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan sebeple davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK`nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube