Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYETÇİLERİN İŞGAL ETTİĞİ BÖLÜMLERİN ALT KİRAYA VERİLEN BÖLÜMLER OLDUĞU VE MECURDA OTURDUKLARI İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAYILAMAYACAKLARI


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/18987

K. 2017/275

T. 16.1.2017

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 10.02.2016 tarih, 2015/26014 E., 2016/3380 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Kiralayan ... tarafından, ... içinde bulunan bağımsız bölümlerinin kiralanmasına dair kiracı ... Petrol A.Ş. aleyhine adi kiraya ya da hasılat kiralarına dayalı olarak kira alacağının tahsili ve tahliye talepli olarak ilamsız icra takibi başlatıldığı, takibin kesinleşmesinin akabinde, taşınmazın tahliyesi için gidildiğinde şikayet eden üçüncü kişilerin taşınmazda alt kiracı olarak değil kiracı sıfatıyla bulundukları iddiasıyla tahliye işlemine karşı itirazda bulundukları, icra müdürlüğünce tahliye işlemine devam edildiği, şikayetçilerin tahliye ve kendilerine tahliye için 7 günlük süre verilmesine dair işlemlerin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece, şikayetçilerin, takibe konu yerde ... Petrol A.Ş.nin alt kiracısı olarak bulundukları kabul edilerek, asıl kiracının kira ilişkisinin herhangi bir sebeple son bulması halinde alt kiracıların da kiracılığının sona ereceği belirtilerek yapılan işlemde yasaya aykırı bir yön bulunmadığından şikayetlerin reddine karar verilmiştir.

Taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesinde, tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka kişi ile karşılaşılması halinde, icra memurunun uyması gereken usul, İİK`nun 276. maddesinde düzenlenmiştir.

Anılan maddenin birinci fıkrasına göre; tahliyenin infazı sırasında kiracıdan başka bir kişi bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, üçüncü kişi resmi bir vesika gösterememekle beraber icra müdürlüğüne ibraz olunan mukavele tarihinden önceki bir zamandan beri orayı işgal etmekte olduğunu beyan eder ve bu beyan icra müdürü tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse, icra müdürünün tahliyeyi tehir ile üç gün içinde keyfiyeti icra mahkemesine bildireceği öngörülmektedir.

Somut olayda, taşınmazda karşılaşılan kişiler, alt kiracı değil kiracı olduklarını ileri sürüp bu iddialarını desteklemek için ...`nca kira bedellerinin doğrudan taraflarına ödenmesine dair yazılan yazıyı ibraz etmişlerdir. Bahse konu yazıda şikayetçiler ile ... arasında kira akdi kurulduğuna dair açık yada zımni herhangi bir ibare bulunmamakta olup bu belge, İİK`nun 276. maddesinde yer alan (resmi bir vesika) olarak kabul edilmeyeceğinden, bu belgeye dayalı olarak şikayetçilerin kiracı olarak kabulleri mümkün değildir.

Şikayetçilerin işgal ettiği bağımsız bölümlerin kira kontratında alt kiraya verilen bağımsız bölümler olduğu dosya kapsamı ile sabittir. Bu sebeple alt kiracı sıfatı ile borçluya tebaan mecurda oturdukları için İİK`nun 276/son fıkrası uygulanmasında üçüncü kişi sayılamazlar. İcra müdürlüğünce, şikayetçilere mecuru tahliye etmesi için süre verilmesi yönündeki şikayet konusu işlemi usul ve yasaya uygundur. Bu sebeple mahkemece, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi yerinde olup, mahkeme kararının onanması gerekirken, Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, karar düzeltme isteminin kabulüyle bozma kararının kaldırılarak mahkeme kararının yukarda açıklanan sebeplerle onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 10.02.2016 tarih ve 2015/26014 E. – 2016/3380 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, ... İcra Hukuk Mahkemesi`nin 21.05.2015 tarih ve 2015/51 E. – 2015/72 K. sayılı kararının yukarda açıklanan sebeplerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 16/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube