Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SATIŞ İLANI TEBLİĞ USULSÜZLÜĞÜ



T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/3235

K. 2017/8503

T. 1.6.2017

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Şikayetçi üçüncü kişinin, sair fesih iddialarının yanı sıra, satış ilanının kendisine tebliğ edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 28/09/2016 tarih ve 2016/296 E.- 430 Karar sayılı kararı ile şikayetin reddine ve şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedildiği, şikayetçi vekili tarafından, şikayetin reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi`nin 31/01/2017 tarih ve 2017/133 E. 2016/224 K. sayılı kararı ile borçlu vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüyle Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 28/09/2016 gün, 2016/296 E. 2016/430 K. Sayılı kararının hüküm fıkrasında yer alan para cezasına dair paragrafın hükümden çıkarılmak suretiyle düzeltilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, şikayetçi ..., taşınmazın eski maliki olup, takipten evvel, 07.02.2011 tarihinde taşınmazını ipotekle birlikte Yaşar Maviş`e sattığından şikayetçi, tapu sicilindeki ilgili sıfatını haiz olmadığı gibi, ihaleye pey süren kişi de değildir.

Bu durumda, şikayetçinin aktif husumet ehliyeti bulunmadığından, işin esasına girilmeden şikayetçinin isteminin reddi ve İİK`nun 134. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi uyarınca da işin esasına girilmeden ihalenin feshi talebi reddedildiğinden şikayetçi hakkında para cezasına hükmedilmemesi gerekir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 353/b-2 maddesinde; davanın esasıyla ilgili olarak, yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında, duruşma yapılmadan karar verileceği hükmü yer almaktadır.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 353/b-2 maddesi gereğince; kanunun olaya uygulanmasında hata yapıldığından, istinaf isteminin kabulüyle düzelterek yeniden esas hakkında karar verilmesi gerekirken, sadece, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 28/09/2016 gün, 2016/296 E. 2016/430 K. sayılı kararının hüküm fıkrasında yer alan para cezasına dair paragrafın hükümden çıkarılmak suretiyle düzeltilmesine şeklinde verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarda yazılı sebeplerle 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK`nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK`nun 373/2. maddeleri uyarınca re`sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre şikayetçinin temyiz itirazlarının reddine, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 01/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube