Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HACİZLİ MESKENİN ASLINDA HACİZLİ OLMADIĞI


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/27148

K. 2016/3381

T. 10.2.2016

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlunun haczedilen taşınmazın haline uygun mesken olduğunu ileri sürerek İİK`nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendine dayalı olarak haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulüyle borçlunun mesken olarak kullanma iradesini gösterdiği meskenin haline münasip olduğundan bahisle haczin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK`nun 82/1-12. maddelerine dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için borçlu adına kayıtlı taşınmaz üzerine konulmuş ve geçerli bir haciz bulunması gerekir.

Somut olayda, meskeniyet iddiası ileri sürülen taşınmazın tapuda borçlu adına kayıtlı olmadığı gibi taşınmazın tapu kaydına konulmuş bir haczin bulunmadığı görülmektedir.

Taşınmaz haczi İİK`nun 85. vd. maddelerinde düzenlenmiş olup TOKİ`ye yazılan haciz müzekkeresi ile borçlunun hak ve alacakları üzerine haciz konulmuş olması, mülkiyeti borçluya ait olmayan taşınmazın haczedildiği sonucunu doğurmaz.

O halde, mahkemece; şikayete konu taşınmaz tapuda borçlu adına kayıtlı olmadığı gibi, taşınmazın tapu kaydına İİK`nun 85. vd. maddelerine uygun konulmuş bir haciz de bulunmadığından, konusu bulunmayan şikayetin reddi yerine esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube