Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBİN DÜŞMEMESİ İÇİN SADECE HACİZ TALEBİ YETERLİ DEĞİL MASRAF DA YATIRILMALI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13640

K. 2012/376

T. 16.1.2012

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu vekili tarafından, 18.06.2008 ile 05.01.2009 tarihleri ve 03.06.2010 ile 16.12.2010 tarihleri arasında herhangi bir takip işlemi yapılmaması nedeniyle takibe konu edilen çek hakkında uygulanması gereken TTK`nun 726.maddesi hükmü uyarınca 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu ileri sürerek, zamanaşımının gerçekleştiği nedeniyle İİK. nun 71 ve 33-a maddeleri uyarınca icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına karar verilmesinin istendiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun İİK. nun 71. maddesine dayanan isteminin incelenebilmesi, bu istemin belli bir süre içinde ileri sürülmesi koşuluna bağlı değildir. Bir diğer anlatımla, İİK.nun 71. maddesinde takibin kesinleşmesinden sonraki devrede gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle mahkemeye başvuruda herhangi bir süre öngörülmemiştir(Hukuk Genel Kurulu `nun O 4.11.1998 tarih ve 19981 12-763 esas, 1998/797 karar sayılı kararı).

Somut olayda takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı vekilinin borçlu adına kayıtlı araçların uyap ortamında sorgulanarak haczinin talep edilmesi ve aynı konuda yapılan bir sonraki talep tarihi olan 03.06.2010 ile 16.12.2010 tarihleri arasında takip konusu çek bakımından TTK. nun 726. maddesinde yazılı 6 aylık zamanaşımı süresi dolmuştur. Bu tarihler arasında işlem yapılmadığı mahkemenin de kabulündedir. Ayrıca alacaklı vekilinin 18.06.2008 tarihinde bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep ettikten sonra, 10.07.2008 tarihinde borçlunun menkul mallarının haczi ve muhafazası hususunda talimat yazılması için talepte bulunduğu takip dosyasından anlaşılmakta ise de alacaklı vekilinin gerekli masrafları yatırmış olmadıkça sadece haciz talebinde bulunması ile zamanaşımı süresi kesilmeyeceğinden, 18.06.2008 tarihi ile bir sonraki icra takip işlem tarihi olan 05.01.2009 tarihi arasında da takip konusu çek bakımından TTK. nun 726. maddesinde yazılı 6 aylık zamanaşımının gerçekleştiğinin kabulü gerekir. O halde mahkemece İİK. nun 170/b maddesi göndermesi ile olayda uygulanması gerekli aynı yasanın 71/2 ve 33/a-1 maddeleri gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken talebin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16/01/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube