Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
EMEKLİ MAAŞINA KONULMUŞ BİR HACİZ OLMADIĞI


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 2451 
Karar: 2017 / 6756 
Karar Tarihi: 27.04.2017

ÖZET: Mahkemece; şikayet tarihi itibarı ile borçlunun emekli maaşına konulmuş bir haciz olmadığından şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulması gerekirken, Dairemizce onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

(5510 S. K. m. 88, 93)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07/04/2016 tarih, 2015/33389 Esas - 2016/10471 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun, emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; şikayetin kabulü ile ... 1. İcra Müdürlüğü`nün 2016/2998 (yenilemeden önce 2014/6747) Esas sayılı dosyasından şikayetçinin emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verildiği, kararın, alacaklı tarafından temyizi üzerine Dairemizce onandığı görülmektedir.

5510 sayılı Yasa`nın 93.maddesinde; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir" hükmü yer almaktadır.

Buna göre emekli maaşından kesinti yapılabilmesi için borçlunun muvafakati ve bu muvafakatin geçerli olması için hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması gerekli olup Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılacak müzekkere ile de haczin uygulanması sağlanmaktadır.

Somut olayda, şikayete konu icra takip dosyası kapsamında, borçlunun emekli maaşına haciz konulduğuna ilişkin bir belgeye rastlanılamamış olup, Dairemizin 23.02.2017 tarih, 2016/20544 E., 2017/2539 K. sayılı geri çevirme ilamı ile de şikayete konu haciz müzekkeresinin bulunup bulunmadığı sorulmuş, icra müdürlüğünün mahkemeye verdiği cevabi yazı ile alacaklının borçlunun emekli maaşına haciz talebi olduğu, ancak icra müdürlüğünce yazılan herhangi bir haciz müzekkeresi bulunmadığı bildirilmiştir.

O halde, mahkemece; şikayet tarihi itibarı ile ... 1. İcra Müdürlüğü`nün 2016/2998 (yenilemeden önce 2014/6747) Esas sayılı dosyasından borçlunun emekli maaşına konulmuş bir haciz olmadığından şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulması gerekirken, Dairemizce onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 07.4.2016 tarih ve 2015/33389 E., 2016/10471 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube