Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOŞANMA DAVALARINDA HÜKMEDİLECEK TAZMİNAT VE NAFAKA ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN TEMİNEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMEZ


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/28472

K. 2015/13674

T. 26.6.2015

• BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Gösterdiği Diğer Tanıkların Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240. Vd. Maddeleri Uyarınca Dinlenerek Gerçekleşecek Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Usul Ve Yasaya Aykırı Olacağı )

• TANIKLARIN DİNLENMESİ ( Boşanma - Gösterilen Tanıklardan Bir Kısmının Tanıklığıyla İspat Edilmek İstenilen Husus Hakkında Yeter Derecede Bilgi Edinildiği Takdirde Geri Kalanların Dinlenilmemesine Karar Verilebileceği/Dinlenen Tanık Beyanları Yeterli Görülerek Tanıkların Dinlenilmemesi Hususunda Alınmış Bir Karar bulunmadığından Davacı Kadının Gösterdiği Diğer Tanıkların da Dinlenerek Gerçekleşecek Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gerektiği )

• EMEKLİ İKRAMİYESİ ÜZERİNE İHTİYADİ TEDBİR KONULAMAMASI ( Boşanma Davası - Davacının Boşanma Davasındaki Boşanmaya Karar Verilmesi Halinde Hükmedilmesi Mümkün Olan Boşanmaya Bağlı Tazminat Ve Nafaka Haklarının Elde Edilmesini Temin Etmek İçin De Olsa Davaya Konu Olmayan Davalı Erkeğin Emekli İkramiyesi Üzerine Tedbir Konulamayacağı )

6100/m.196,240,241,389/1

4721/m.169

ÖZET : 1-Davacı kadının gösterdiği diğer tanıkların Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240. vd. maddeleri uyarınca dinlenerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

2-Boşanma ve ayrılık davası açılınca alınabilecek tedbirler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 169. maddesinde gösterilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre sadece uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir ( H.M.K. madde 389/1 ). Davacının boşanma davasındaki boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa davaya konu olmayan davalı erkeğin emekli ikramiyesi üzerine tedbir konulamaz. Bu husus nazara alınmadan davalı erkeğin emekli ikramiyesi üzerine ihtiyati tedbir konulması doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı kadın tarafından maddi tazminat talebi hakkında verilen hüküm, manevi tazminat ve nafakaların miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise kararın tamamı ve ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

KARAR : 1- )Davacı kadının, 15.10.2012 tarihli dava dilekçesinde bildirdiği onbir tanıktan A.,E. ve S. dinlenilmiş, diğer tanıklar ise dinlenilmemiş, mahkeme davayı neticelendirmiştir. Delil gösteren taraf, karşı tarafın açık izni olmadıkça, o delile dayanmaktan vazgeçemez ( H.M.K.m. 196 ). Davacı kadın bu tanıkların dinlenilmesinden açıkça vazgeçmediği gibi, davalı erkeğin de bu konuda açık bir izni bulunmamaktadır. Tanıklar, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmiş olması durumu hariç olmak üzere açıkça vazgeçme olmadıkça dinlenmek zorundadır. Başka bir anlatımla, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığıyla ispat edilmek istenilen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği takdirde, geri kalanların dinlenilmemesine karar verilebilir. Buna göre, adı geçen tanıkların dinlenilmemeleri için, dinlenen tanıklarla ispat edilmek istenen hususun yeter derecede aydınlanmış olması gerekir. Böyle değilse bu hükme dayanılarak mahkeme tanığı dinlemekten kaçınamaz. Dinlenen tanık beyanları yeterli görülerek mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesi gereğince tanıkların dinlenilmemesi hususunda alınmış bir karar da bulunmamaktadır. O halde, davacı kadının gösterdiği diğer tanıkların Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240. vd. maddeleri uyarınca dinlenerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

2- )Boşanma ve ayrılık davası açılınca alınabilecek tedbirler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 169. maddesinde gösterilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre sadece uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir ( H.M.K. madde 389/1 ). Davacının boşanma davasındaki boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa davaya konu olmayan davalı erkeğin emekli ikramiyesi üzerine tedbir konulamaz. Bu husus nazara alınmadan davalı erkeğin emekli ikramiyesi üzerine ihtiyati tedbir konulması doğru değildir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün, yukarda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 26.6.2015 tarihinde karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube