Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞ KAZASI SEBEBİYLE TAZMİNAT ALACAĞI HAKSIZ FİİLE DAYALI OLUP,FAİZ BAŞLANGICI TAZMİNATI DOĞURAN ZARARLANDIRICI OLAY TARİHİDİR


T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/655

K. 2017/5936

T. 11.7.2017

• İŞ KAZASI ( Tazminat Alacağının Haksız Fiile Dayalı Olduğu - Faiz Başlagıcının Tazminatı Doğuran Zararlandırıcı Olay Tarihi Olduğu )

• FAİZ BAŞLANGICI ( İş Kazasına Dayalı Tazminat Alacağının Faiz Başlangıcının Tazminatı Doğuran Zararlandırıcı Olay Tarihi Olduğu - İş Kazası Sebebiyle Tazminat Alacağının Haksız Fiile Dayalı Olduğu )

6098/m.49

ÖZET : İş kazası sebebiyle tazminat alacağı haksız fiile dayalı olup, faiz başlangıcı tazminatı doğuran zararlandırıcı olay tarihidir.

DAVA : Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılardan ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanuni gerektirici nedenlere göre, Davalı ... vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2- ) Dava, 27.08.2012 tarihli iş kazası sonucu vefat eden sigortalının eş ve çocuklarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacı eş lehine 95.879,11 TL maddi, 50.000 TL manevi, davacı çocuk ... lehine 2.552,39 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi, Davacı çocuk ... lehine 501,88 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK`nun "Taleple Bağlılık İlkesi" başlıklı 26.maddesine göre ise Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.

Bu hukuki düzenleme doğrultusunda 12.03.2013 tarihli dava dilekçesinde davacı eş için 40.000,00 TL manevi tazminat talep edilmişken; davacı eş lehine talep aşılmak suretiyle 50.000,00 TL manevi azminata karar verilmesi doğru olmayıp, bozma sebebidir.

2- ) Aynı zamanda iş kazası sebebiyle tazminat alacağı haksız fiile dayalı olup, faiz başlangıcı tazminatı doğuran zararlandırıcı olay tarihidir. Somut olayda, davaya konu iş kazasının 27.08.2012 tarihinde meydana geldiği, dava dilekçesinda maddi ve manevi tazminat istemlerinin tamamı için iş kazası tarihinden itibaren faiz işletilmesi talep edilmiş olmasına karşın; maddi ve manevi tazminat istemlerinin tamamına 22.08.2012 tarihinden itibaren faize hükmedilmesi hatalı olmuştur.

Mahkemece yukarda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan, hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı ... vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA temyiz harcının istenmesi halinde davalı ...`na iadesine 11.07.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube