Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BİR İŞTE YASAL TEMSİLCİ İLE KÜÇÜĞÜN MENFAATİ KARIŞIYORSA,KÜÇÜĞE KAYYIM ATANIR.DNA İNCELEMESİ KONUSUNDA ZOR KULLANMA YETKİSİ VARDIRT.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/1248

K. 2017/4772

T. 30.3.2017


• BABALIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Davalının Davayı Takip Etmediği Gibi DNA İncelemesi İçin Hastaneye Dahi Gitmediği/Davalıya Ulaşılamadığı - Davalının Davayı Takip Etmemesi Nedeniyle Davanın İspatlanmış Sayılacağı Şeklindeki Kararın Hatalı Olduğu/6100 S.K. 292/1 M.Uygulanması Yoluna Gidileceği )

• DAVALI BABANIN SOYBAĞININ TESPİTİ İÇİN VÜCUDUNDAN KAN VE DOKU ALINMASINA KATLANMAK ZORUNDA OLDUĞU ( Davalının Davayı Takip Etmemesi ve DNA Testi İçin Hastaneye Dahi Gitmemesinin Davanın İspatlanmış Sayılacağı Şeklinde Yorumlanamayacağı - İncelemenin Zor Kullanılarak Yapılması Gerektiği )

• DNA TESTİ ( Davalı Baba Hakkında Hakim Tarafından Zor Kullanılarak Kan ve Doku Örneği Alınabilmesinin Yasal Olarak Mümkün Olduğunun Gözetileceği )

• DAVALI BABA HAKKINDA HAKİM TARAFINDAN ZOR KULLANILABİLECEĞİ ( Sağlık Yönünden Bir Tehlike Oluşturmamak Şartıyla Herkesin Soybağının Tespiti Amacıyla Vücudundan Kan veya Doku Alınmasına Katlanmak Zorunda Olduğu - Haklı Bir Sebep Olmadıkça Bu Zorunluluğa Uyulması Gerektiği/Soybağı )

• BABALIK DAVASININ İSPATI ( Davalı Babanın Davayı Takip Etmemesinin ve DNA Testi İçin Hastaneye Gitmemesinin Usul Ekonomisi Bakımından Davanın İspatlanmış Sayılacağı Şeklindeki Mahkeme Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü - Hakim Tarafından Davalı Hakkında Zor Kullanılabileceği/Babalık Davası )

6100/m.292

4721/m.284/2-2,426/2,430

4787/m.4


ÖZET : Dava, babalık tespitine ilişkindir.Davada küçük hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi`nce atanacak bir kayyım huzuru ile yargılama yapılması gerekirken bu usule uyulmadan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü`nden görevlendirilen kişi katılımı ile yargılama yapılması hatalıdır.Ayrıca; Davalının takip etmediği gibi DNA incelemesi için hastaneye sevki amacıyla kendisine ulaşılması mümkün olmadığından yargılamanın usul ekonomisi ve TMK`nın 284/2-2. B. gereğince bu husus davalının aleyhine ispatlanmış kabul edilerek DNA incelemesinden vazgeçilerek davanın kabulüne karar verilmiş ise de, HMK`nın 292/1. M. bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verir hükmünü taşımaktadır.Mahkemece açıklanan yasa hükmü gözetilerek işlem yapılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün müdahil Hazine vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, dava dilekçesinde, davacının bekarlık hanesinde kayıtlı kızı Yağmur`un babasının davalı ... olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, mahkemenin istemi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü`nden gönderilen ve kayyım sıfatı ile duruşmalarda hazır bulunan kişinin katılımı ile yargılama yapılarak, mevcut delil durumu dikkate alınıp, anne ... ve küçük ...`ın hastaneye sevkleri sağlanmasına karşın babalık davasının davalısı ... yargılamayı takip etmediği gibi DNA incelemesi için hastaneye sevki amacıyla kendisine ulaşılması mümkün olmadığından yargılamanın usul ekonomisi ve Türk Medeni Kanunu`nun 284/2-2. bendi gereğince bu husus davalının aleyhine ispatlanmış kabul edilerek DNA incelemesinden vazgeçilerek davanın kabulüne, Yağmur`un babasının ... olduğunun tespitine, aylık 200 TL nafakanın davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Dava, babalık istemine ilişkindir.

1- )Evlilik haricinde doğan çocukla baba arasındaki soybağı hakim hükmüyle de kurulabilir. Bunu sağlayan dava ise babalık davasıdır. ( TMK.nun 301. md ). Bu dava, ana ve çocuk tarafından babaya, baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır.

Soybağına dair hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu`nun 282. maddesi ve devamında düzenlendiğinden buna dair davalarda 4787 Sayılı Aile Mahkemeleri`nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi uyarınca görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu`nca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde davanın aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. Bu açıklama karşısında, davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden asliye hukuk mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip davanın reddine karar verilmesi,

2- ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun 426 maddesinin 2. fıkrasınada”Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün yada kısıtlının menfaati çatışıyorsa” kayyım atanacağının belirlendiği, aynı Kanun`un 430. maddesinde ise “temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı karafından atanır” hükmünü içermektedir. Bu yasal düzenleme dikkate alınarak küçük Yağmur Y.`ı temsil etmek üzere Sulh Hukuk Mahkemesi`nce atanacak bir kayyım huzuru ile yargılama yapılması gerekirken bu usule uyulmadan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü`nden görevlendirilen kişi katılımı ile yargılama yapılması,

3- )Davalı ... yargılamayı takip etmediği gibi DNA incelemesi için hastaneye sevki amacıyla kendisine ulaşılması mümkün olmadığından yargılamanın usul ekonomisi ve Türk Medeni Kanunu`nun 284/2-2. bendi gereğince bu husus davalının aleyhine ispatlanmış kabul edilerek DNA incelemesinden vazgeçilerek davanın kabulüne karar verilmiş ise de, Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 292/1. maddesi uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verir hükmünü taşımaktadır. Mahkemece açıklanan yasa hükmü gözetilerek işlem yapılması gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK`nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 30.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube