Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DÜZELTİLMESİ MÜMKÜN YAZIMA İLİŞKİN MADDİ HATANIN BOZMA NEDENİ OLMAMASI


T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2016/13451

K. 2017/118

T. 16.1.2017

DAVA : Dairemizin 24.05.2016 tarih 2015/33607 esas – 2016/12421 Sayılı esas incelemesi yapılmaksızın usulden bozma kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15.07.2016 tarih 2014/132924 Sayılı itiraznamesi ile, ``Somut olayda yerel mahkeme hakimi davanın sanık ve mağdurunun katılmadığı 19/11/2013 tarihli celsede "GD/Tanıklar ... ve ...`nun kollukta ayrıntılı beyanları ile müşteki ...`in beyanları ile sanık ...`un müşteki ...`e kafa atmak suretiyle yaraladığı, sanık ...`un mahkememizde müştekiyi iteklediği sırada düştüğünde yaralanmış olabileceği beyanı ile sanığın kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan hükme etkisi bulunmayan tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verilerek tefhimle açık yargılamaya devam olundu." şeklindeki ara kararı ile yargılama konusu olayla ilgili görüşünü açıkladıktan sonra aynı celsede sanık hakkındaki hükmü tefhim etmiştir. Bu durumda ancak hakimin reddi yoluna gidilmesi mümkündür ki, bu hak yalnızca CMK`nin 24/2. maddesinde sayılan Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya bunların müdafii ile katılan veya vekiline tanınmıştır. Bu sayılanlardan hiçbiri bu yola başvurmamış, keza temyiz başvurusunun konusu haline de getirmemişlerdir. CMK`nin 22 ve 23. maddelerinde yazılı haller dışında kalan, hakimin davaya bakmasına engel teşkil eden mutlak sebepler arasında sayılmayan ve ilgilileri tarafından CMK`nin 24. maddesi gereğince red sebebi yapılmayan bu durumun, temyiz incelemesi sırasında re`sen gözetilmesinin mümkün olmadığı Yüksek Dairenin işin esasına girmek suretiyle temyiz incelemesi gerektiği ...`` talebiyle dosyanın 05.07.2012 tarih ve 6352 Sayılı Kanun`un 99. maddesiyle 5271 Sayılı CMK`nin 308. maddesine eklenen 2 ve 3. bentler ile aynı Kanunun 101. maddesi gereğince itirazen incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi üzerine yapılan incelemede;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Yerinde görülen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının KABULÜNE,

2-) Dairemizin 24.05.2016 tarih 2015/33607 esas – 2016/12421 Sayılı bozma kararının KALDIRILMASINA,

3-) Sanık hakkında 5237 Sayılı TCK`nin 86/1. maddesi uyarınca belirlenen temel cezanın , mağdurda kemik kırığı meydana gelmesi sebebiyle artırılması esnasında artırım oranının 1/12 yerine hataen ½ olarak yazılması mahallinde düzeltilmesi mümkün yazıma dair maddi hata olduğu kabul edilerek bozma nedeni yapılamamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube