Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÇEK`İN ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN DOLUP DOLMADIĞININ TESPİTİ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/9523

K. 2017/755

T. 23.1.2017

• TAKİBİN TALİKİ VEYA İPTALİ ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Gerçekleşen Zamanaşımı İtirazının Bir Süreye Tâbi Olmadığı/Başvurunun Takibin Kesinleşmesinde Sonraki Devreye Dair Zamanaşımı Şikayeti Olduğu - Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Aylık Zamanaşımına Tabi Olduğu/Mahkemece Şikayetin Duruşma Açılıp Tüm Takip Süresi Boyunca 6 Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Tarafların Beyan ve Delilleri İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği )

• ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Takibin İptali İstemi/Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Gerçekleşen Zamanaşımı İtirazının Bir Süreye Tâbi Olmadığı - Başvurunun Takibin Kesinleşmesinde Sonraki Devreye Dair Zamanaşımı Şikayeti Olduğu/Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Aylık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Şikayetin Duruşma Açılıp Tüm Takip Süresi Boyunca 6 Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Tarafların Beyan ve Delilleri İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği )

• TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN İTİRAZ ( Bir Süreye Tâbi Olmadığı/Başvurunun Takibin Kesinleşmesinde Sonraki Devreye Dair Zamanaşımı Şikayeti Olduğu - Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Aylık Zamanaşımına Tabi Olduğu/Şikayetin Duruşma Açılıp Tüm Takip Süresi Boyunca 6 Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Tarafların Beyan ve Delilleri İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği )

• ÇEKİN 6 AYLIK ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU ( Başvurunun Takibin Kesinleşmesinde Sonraki Devreye Dair Zamanaşımı Şikayeti Olduğu - Şikayetin Duruşma Açılıp Tüm Takip Süresi Boyunca 6 Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Tarafların Beyan ve Delilleri İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği/Takibin İptali İstemi )

2004/m.33/a-1, 71/2, 168/5, 170/b

6762/m.726

ÖZET : Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde gerçekleşen zamanaşımı itirazı bir süreye tâbi değildir.Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, takibin kesinleşmesinden sonraki devreye dair zamanaşımı şikayetidir.Takip dayanağı çek, ibraz süresinin bitim tarihi itibariyle uygulanması gereken 6 aylık zamanaşımı süresine tâbidir. Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde alacağın zamanaşımına uğradığı iddiası, resmi belgelere dayalı olarak incelenir. Mahkemece, borçlunun, takibin kesinleşmesinden sonraki zamanaşımına dair şikayetinin duruşma açılıp, tüm takip süresi boyunca 6 aylık çek zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı, tarafların beyan ve varsa delilleri de toplanıp incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibine karşı borçlunun, takipten 06.07.2012 tarihinde gönderilen maaş haczi ile haberdar olduğunu ve takip dosyasında 20.04.2010-28.12.2010 tarihleri arasında hiçbir işlem yapılmadığını, takibin dayanağı çekin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek icranın geri bırakılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ileri sürülen dönemde zamanaşımı şartlarının oluşmadığı ve itirazın süresinde ileri sürülmediği gerekçesi ile dosya üzerinden istemin reddine karar verildiği görülmektedir.

İ.İ.K.`nun 168/5.maddesi hükmü gereği, borçlunun, borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, mehil verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Aynı Kanunun 71/2. maddesine göre ise, takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde gerçekleşen zamanaşımı itirazı bir süreye tâbi değildir.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, takibin kesinleşmesinden sonraki devreye dair zamanaşımı şikayetidir.

Takip dayanağı çek, ibraz süresinin bitim tarihi itibariyle uygulanması gereken 6762 Sayılı TTK` nun 726. maddesi uyarınca 6 aylık zamanaşımı süresine tâbidir.

İİK`nun 170/b maddesinin göndermesi ile olayda uygulanması gereken aynı Kanun`un 71/2. ve 33a/1. maddelerine göre; takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde alacağın zamanaşımına uğradığı iddiası, resmi belgelere dayalı olarak incelenir.

O halde mahkemece, borçlunun, takibin kesinleşmesinden sonraki zamanaşımına dair şikayetinin duruşma açılıp, tüm takip süresi boyunca 6 aylık çek zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı, tarafların beyan ve varsa delilleri de toplanıp incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube