Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUNUN HARÇTAN MUAF OLMASI


T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/3523

K. 2016/7698

T. 26.4.2016

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili, İcra Mahkemesine başvurusunda; borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü`nün harç ve vergi dışındaki dosya borcunu İcra Müdürlüğü`ne ödediğini, ancak reddiyat işlemi esnasında borçlunun harçtan muaf olmasına rağmen tahsil harcı kesilerek müvekkiline eksik ödeme yapıldığını ileri sürerek reddiyat işleminin iptalini ve kesilen harcın müvekkiline iadesini istemiştir. Mahkemece, borçlu ...`nün özel bütçeye dahil olması sebebiyle harçtan muaf olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesi üzere, karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

492 Sayılı Harçlar Kanunu`nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir.

İcra ve İflas Kanunu`nun 15. maddesi ise, kanunda tersine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğunu, bunların neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağını öngörmektedir.

Harçlar Kanunu`nun 32. maddesine göre, ilgilisi tarafından ödenmeyen harçları diğer taraf ödeyebilir ve ödenen bu para sonuçta ayrıca bir isteğe gerek olmaksızın hükümde nazara alınır.

Değinilen bu Kanun hükümlerine göre, tahsil harcının sorumlusu daima borçludur (İcra ve İflas Kanunu, md.15). Bu harcın, Kanun (492 Sayılı Harçlar Kanunu, md.28/b) gereği icra dairesince alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilmesi, sorumlusunun borçlu olduğu yönündeki düzenleme bakımından sonuca etkili değildir; borçlunun söz konusu sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Borçlunun borcu, yatırılan paradan kesilerek ödenen tahsil harcı kadar devam edeceğinden, alacaklının kesilen harç miktarı kadar takibe devam hakkı vardır. Yani, alacaklı, gerçekte borçlunun sorumluluğu altında bulunan ve ancak yatırılan paradan kesilen tahsil harcını borçludan alma hakkına sahiptir. Zaten alacağın tamamı karşılanana kadar tahsilata devam edilir.

Ancak, somut olayda borçlu ...olup, 6001 Sayılı ....`nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun`un 12/2. maddesi gereğince harçtan muaftır. Bu nedenle, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan İcra Dairesi`nce tahsil harcı kesilemez. O halde, Mahkeme`ce şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366. ve 6100 Sayılı HMK`nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK`nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; taraflarca ve İİK`nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 29,20 TL`nin temyiz edene iadesine 26.4.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube