Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

E. 2012/7088

K. 2012/7438

T. 11.10.2012

• SAĞLIK HİZMETİNDE REKLAM ( Web Sitesinde "İmplant ve Lazerle Diş Beyazlatma Hizmetlerinde Ödeme Kolaylığı Hospident Clup Card İle Size Hizmet Vermekten Onur Duyarız Kredi Kartına Vade Farksız 12 Taksit Online Randevu" İfadeleri - Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )

• DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİNCE VERİLEN CEZA ( Web Sitesindeki Duyuruların İçeriğinin Reklam ve Haksız Rekabet Niteliği Taşıması - Yasal ve Düzenleyici Kuralların İhlali Nedeniyle Hukuka Uygun Olduğu )

• WEB SİTESİNDE SAĞLIK HİZMETİ DUYURULARI ( İmplant ve Lazerle Diş Beyazlatma Hizmetlerinde Ödeme Kolaylığı Hospident Clup Card İle Size Hizmet Vermekten Onur Duyarız Kredi Kartına Vade Farksız 12 Taksit Online Randevu İfadeleri - Reklam ve Haksız Rekabet Oluşturduğu )

• REKLAM VE HAKSIZ REKABET OLUŞTURAN İFADELER ( İmplant ve Lazerle Diş Beyazlatma Hizmetlerinde Ödeme Kolaylığı Hospident Clup Card İle Size Hizmet Vermekten Onur Duyarız Kredi Kartına Vade Farksız 12 Taksit Online Randevu İfadeleri - Diş Hekimine Disiplin Cezası Verilmesinin Hukuka Uygunluğu )

3224/m. 44

1219/m. 24

Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği/m. 8/a

Özel Hastaneler Yönetmeliği/m. 16, 17, 60

ÖZET : Dava, Diş Hekimi olarak görev yapan davacının Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığınca 2007 yılı asgari muayene ücretinin 50 katı tutarında idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin onama kararının iptali istemi ile açılmıştır.

Davacının mesul müdürlüğünü yaptığı sağlık kuruluşu tarafından hazırlanan web sitesinde "implant ve lazerle diş beyazlatma hizmetlerinde ödeme kolaylığı, hospident clup card ile hospident ailesinin seçkin üyelerinden biri olarak size hizmet vermekten onur duyarız, kredi kartına vade farksız 12 taksit, online randevu" gibi talep yaratmaya yönelik reklam içeren ifadelere yer verildiği gerekçesi ile ilanın içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığından bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Olayda, davacıya para cezası verilmesine konu teşkil eden ve dosya içinde yer alan söz konusu Web sitesindeki duyuruların incelenmesinden; bu ilanın, reklam unsuru içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründurülerek Yasal ve düzenleyici kuralların ihlali sonucunu doğurduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacıya mevzuat hükümlerine aykırılık davranması nedeniyle verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : Dairemizin 31.5.2012 gün ve E:2008/9568, K:2012/4062 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Hilal AKTEMUR DERMANCIOĞLU

Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İstemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri ise sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından,

SONUÇ : Düzeltme isteminin reddine, yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 11.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

ANKARA 10.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2008/643

KARAR N0:2008/1668

DAVACI : ...

VEKİLİ : ...

KARSI TARAF ( DAVALI ) : Türk Diş Hekimleri Birliği / ANKARA

VEKİLİ : ...

İSTEMİN ÖZETİ : Diş Hekimi olarak görev yapan davacının Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığınca 2007 yılı asgari muayene ücretinin 50 katı tutarında idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16.01.2008 tarih ve 22 sayılı onama kararının; söz konusu ilanlar ile tedavi yöntemi ve ödemeler konusunda halkın bilinçlendirilmesinin amaçlandığı, özendirici ve rekabete yol açıcı bir durumun soz konusu olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının faaliyetinin talep yaratmaya yönelik özendirici ve rekabete yol açıcı nitelikte olduğunun belirlenmesi nedeniyle davacının fiiline uygun disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren 10. Mahkemesi`nce işin gereği görüşüldü:

Dava, Diş Hekimi olarak görev yapan davacının Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığınca 2007 yılı asgari muayene ücretinin 50 katı tutarında idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16.01 2008 tarih ve 22 sayılı onama kararının iptali istemi ile açılmıştır.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Yasanın 24. maddesinde, Mesleklerini uygulayan hekimlerin, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar terkibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmalarının yasak olduğu kurala bağlanmıştır

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. maddesinde, tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemeyeceği, tabip ve diş tabibinin yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olduğu, her ne suretle olursa olsun, yazılarında kendi reklamını yapamayacağı, tabip ve diş tabibinin, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında, reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramayacağı, 9. maddesinde, tabip ve diş tabibinin, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabileceği, 39. maddesinde, tabip ve dış tabibinin meslektaşlarına hastalarını elde etmeye matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Yasasının "Disiplin Cezalan" başlığını taşıyan 44. maddesinde, diş hekimlerine verilebilecek disiplin cezaları tek tek sayılarak, disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezalarındaki yöntem ve usullerin Birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterileceği hükme bağlanmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinde; reçete Kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamlarda dahil olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik ve haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak, çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz yummak fiilinin para cezası ile cezalandırılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 16.maddesinde; özel hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerinin bir mesul müdür sorumluluğunda yürütüleceği, 17. maddesinde; "Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemekle" görevli olan kişinin mesul müdür olduğu düzenlemesine yer verilmiş, 60. maddesinde de; özel hastanelerin tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde insanları yanıltan ve yanlış yönlendiren, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaların tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamayacağı ve bu mahiyette reklam ve tanıtımlar yapamayacağı, özel hastanelerin ruhsatında kayıtlı ısmı dışında bir isim kullanamayacağı, böyle faaliyet gösteremeyeceği, rekabetin korunması ve haksız rekabet ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir.

Hekimlik Meslek Etiğı Kurallarının 11. maddesinde de, hekimin mesleğini icra ederken reklam yapamayacağı, ticari reklamlara araç olamayacağı, çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyeceği, insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşları arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamayacağı, hekimin yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirebileceği öngörülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının mesul müdürlüğünü yaptığı sağlık kuruluşu tarafından hazırlanan web sitesinde "implant ve lazerle diş beyazlatma hizmetlerinde ödeme kolaylığı, hospident clup card ile hospident ailesinin seçkin üyelerinden biri olarak size hizmet vermekten onur duyarız, kredi kartına vade farksız 12 taksit, online randevu" gibi talep yaratmaya yönelik reklam içeren ifadelere yer verildiği gerekçesi ile ilanın içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığından bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Olayda, davacıya para cezası verilmesine konu teşkil eden ve dosya içinde yer alan söz konusu Web sitesindeki duyuruların incelenmesinden; bu ilanın, reklam unsuru içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründurülerek alıntısı yapılan Yasal ve düzenleyici kuralların ihlali sonucunu doğurduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacıya yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık davranması nedeniyle verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü gösterilen 80,20-YTL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 350,00-YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin istek halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay`da temyiz yolu açık olmak üzere, 08.07.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube