Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TRAFİK KAZALARINDAN SİGORTALI OLARAK SİGORTA ŞİRKETİNDEN ÖDEME ALAN DAVALININ FAZLA TAHSİLAT YAPTIĞI İLE İLGİLİ OLARAK DAVA AÇILMASINDA HUKUKİ YARAR VARDIRT.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/13779

K. 2017/64

T. 16.1.2017

• İSTİRDAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maluliyet Nedeniyle - Davacı Kaza Nedeniyle 3.Kişilere Karşı Kendi Sorumluluğunu Sigorta Ettirdiğine Göre Hiç Ödeme Yapmaması Gerekirken Ödeme Yaptığını Beyanla Dava Açtığına Göre İş Bu Davada Hukuki Yararı Bulunduğu )

• HUKUKİ YARAR ( İstirdat İstemi - Davacı Malik Trafik Kazası Nedeniyle Sorumluluğunu KTK 91. Md.sine Göre Sigortalatmış Olup Zarara Uğrayan Davalının Sorumluluğunu Üstlenen Sigorta Şirketinden Tahsilat Yaptığını ve Bu Nedenle Kendisinden Tahsilat Yapılmaması Gerektiğini İddia Ederek Dava Açtığına Göre Davayı Açmakta Hukuki Yararının Mevcut Olduğu )

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MALULİYET NEDENİYLE İSTİRDAT İSTEMİ ( Davacı Kaza Nedeniyle 3.Kişilere Karşı Kendi Sorumluluğunu Sigorta Ettirdiğine Göre Hiç Ödeme Yapmaması Gerekirken Ödeme Yaptığını Beyanla Dava Açtığına Göre İş Bu Davada Hukuki Yararı Bulunduğu )

2918/m.85,91

ÖZET : Dava, istirdat istemidir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır. Davacı malik trafik kazası nedeniyle sorumluluğunu KTK 91.maddesine göre sigortalatmış olup zarara uğrayan davalının sorumluluğunu üstlenen sigorta şirketinden tahsilat yaptığını, bu nedenle kendisinden tahsilat yapılmaması gerektiğini iddia ederek dava açtığına göre davayı açmakta hukuki yararı mevcuttur. Davacı kaza nedeniyle 3.kişilere karşı kendi sorumluluğunu sigorta ettirdiğine göre hiç ödeme yapmaması gerekirken ödeme yaptığını beyanla dava açtığına göre iş bu davada hukuki yararı bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle işin esasına girilerek davalının fazladan tahsilat yapıp yapmadığı konusunda inceleme yaptırılarak bir karar verilmesi gerekirken davacı tarafın dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; davacı hakkında davalı tarafından trafik kazasından kaynaklanan maluliyet sebebiyle Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/21 Esas ve 2011/336 Karar sayılı dosyasından açılan dava sonucunda davacının 3/8 kusuruna isabet eden tazminata hükmedildiğini, söz konusu kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini, davacı hakkında bu karara dayalı olarak Burdur İcra Müdürlüğü`nün 2012/470 Esas sayılı dosyasından takip yapıldığını ve davacının bu takibe dayalı olarak 15/03/2013 tarihinde 47.265,00 TL, 03/04/2013 tarihinde ise Burdur İcra Ceza Mahkemesinin 2012/503 esas sayılı dosyasından kaynaklanan 420,00 TL ödemek zorunda kaldığını, davalının bu dava devam ederken, kötü niyetli olarak Axa Oyak Sigorta A.Ş`ye ayrı bir dava açtığını, Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2008/286 esas ve 2010/133 karar sayılı dosyasından aynı olaya ilişkin ikinci bir dava ile dosyanın neticelendirildiğini, Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2006/21 esas ve 2011/336 karar sayılı dosyası neticelenmeden sigorta şirketinden harici olarak aldıkları bilgiye göre 21.000 TL civarında tazminata konu paranın alındığını, davalının sigorta şirketine açmış oldukları davadan yeni bilgi sahibi olmaları ve söz konusu mükerrer ödemenin de öğrenilmesi nedeniyle davacıdan fazla tahsil etmiş olunan şimdilik 20.000,00 TL`nin ödeme tarihi olan 15/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; hakkında açılan davayı kabul etmediğini, kim olduklarını bilmediği ve kendilerinin avukat olduğunu söyleyen kişilerce kendisinden imza alındığını, sigortadan aldıkları paranın 27.000,00 TL olduğunu öğrendiğini, ancak kendisine 9.000,00 TL verdiklerini belirtmiştir.

Mahkemece, davacı tarafından açılan davanın hukuki yarar yokluğundan dolayı reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 91/1.maddesinde, “işletenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”, aynı yasanın 85/1 maddesinde, “bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı”, aynı yasanın 85/ son maddesinde ise, “ işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1.maddesinde de, “sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır.

Davacı malik trafik kazası nedeniyle sorumluluğunu KTK 91.maddesine göre sigortalatmış olup zarara uğrayan davalının sorumluluğunu üstlenen sigorta şirketinden tahsilat yaptığını, bu nedenle kendisinden tahsilat yapılmaması gerektiğini iddia ederek dava açtığına göre davayı açmakta hukuki yararı mevcuttur. Davacı kaza nedeniyle 3.kişilere karşı kendi sorumluluğunu sigorta ettirdiğine göre hiç ödeme yapmaması gerekirken ödeme yaptığını beyanla dava açtığına göre iş bu davada hukuki yararı bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle işin esasına girilerek davalının fazladan tahsilat yapıp yapmadığı konusunda inceleme yaptırılarak bir karar verilmesi gerekirken davacı tarafın dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozma nedeni yapılmıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 16.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube