Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YOKSULLUK NAFAKASI VE SİGORTALILIK


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 22067 
Karar: 2017 / 7729 
Karar Tarihi: 20.06.2017

ÖZET: Davacı kadın hakkında yapılan ekonomik ve sosyal dunun araştırmasında çalışmadığı bildirilmiş ise de; temyiz aşamasında davalı erkek tarafından kadının sigortalı olarak çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı dosyaya sunulmuştur. Bu durumda davacı kadının çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa elde ettiği gelirin kendisini yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı, işten ayrılmış ise ayrılma sebebi araştırılıp değerlendirilerek sonucu uyarınca yoksulluk nafakası hakkında bir karar verilmesi gerekir.

4721 S. K. m. 175)

Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına dair Dairemizin 06.06.2016 gün ve 18805-11106 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

1- Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme itirazları yersizdir.

2- Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkemece tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer`ilerine karar verilmiş, hükmün taraflarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 06.06.2016 tarih ve 2015/18805 esas 2016/11106 karar sayılı ilamı ile, kadın yararına hükmolunan tazminatlar ile ortak çocuklar yararına hükmolunan iştirak nafakalarının miktarı, kadının reddedilen eşya davasına yönelik vekalet ücreti ve kişisel ilişki düzenlemesi yönünden hükmün kısmen bozulmasına karar verilmiş, hükmün temyize konu diğer bölümleri ise onanmış, davalı erkek tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

Yoksulluk nafakasına hükmolunabilmesi için yoksulluk nafakası isteyen eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünün belirlenmesi gerekir (TMK m. 175). Davacı kadın hakkında yapılan ekonomik ve sosyal dunun araştırmasında çalışmadığı bildirilmiş ise de; temyiz aşamasında davalı erkek tarafından kadının sigortalı olarak çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı dosyaya sunulmuştur. Bu durumda davacı kadının çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa elde ettiği gelirin kendisini yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı, işten ayrılmış ise ayrılma sebebi araştırılıp değerlendirilerek sonucu uyarınca yoksulluk nafakası hakkında bir karar verilmesi gerekir. Ne var ki, ilk incelemede bu yön nazara alınmadan kararın yoksulluk nafakasına ilişkin bölümünün onandığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple davalı erkeğin, davacı kadın yararına takdir olunan yoksulluk nafakasına yönelik karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 06.06.2016 tarih ve 2015/18805 esas 2016/11106 karar sayılı kısmen onama-kısmen bozma kararının, davacı kadın yararına hükmedilen yoksulluk nafakası yönünden kaldırılarak hükmün bu yönden de bozulmasına karar vermek gerekmiştir. 

Sonuç: Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple davalının karar düzeltme isteğinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri gereğince kısmen kabulüne. Dairemizin 06.06.2016 tarih ve 2015/18805 esas 2016/11106 karar sayılı ilamının yoksulluk nafakasına ilişkin mahkeme kararının onanmasına dair bölümünün kaldırılmasına, hükmün diğer bozma sebepleri yanında yukarıda açıklanan sebeple yoksulluk nafakası yönünden de BOZULMASINA, davalı erkeğin diğer yönlere ilişkin karar düzeltme isteklerinin ise 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, istek halinde karar düzelte harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 20.06.2017 (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube