Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ASIL BORÇLU OLARAK ADI YAZILI OLAN GERÇEK KİŞİ,LİMİTED ŞİRKETE AVAL VEREN KONUMUNDA OLUP BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLUDUR


T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/38

K. 2017/444

T. 23.1.2017

• BONO ÜZERİNDE ASIL BORÇLU OLARAK GÖSTERİLEN GERÇEK KİŞİNİN ŞİRKET KAŞESİ ÜZERİNDE İKİ ADET İMZASI BULUNMASI ( Asıl Borçlu Olarak İsmi Yazılı Gerçek Kişinin Bonodan Kaynaklanan Borç Nedeniyle Sorumluluğu Bulunduğu - Limited Şirket İse Asıl Borçluya Aval Veren Durumunda Olup Bono Üzerindeki Her İki İmzanın Asıl Borçlu İle Aval Veren Yönünden Atılmış Bulunduğu/Asıl Borçlu Durumunda Bulunan İhtiyati Hacze İtiraz Eden Gerçek Kişinin İtirazının Reddedileceği )

• İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ ( Bono Üzerinde Asıl Borçlu Olarak Gösterilen Gerçek Kişinin Şirket Kaşesi Üzerinde İki Adet İmzası Bulunduğu/Gerçek Kişinin Bonodan Kaynaklanan Borç Nedeniyle Sorumluluğu Bulunduğu - Limited Şirket İse Asıl Borçluya Aval Veren Durumunda Olup Bono Üzerindeki Her İki İmzanın Asıl Borçlu İle Aval Veren Yönünden Atılmış Bulunduğu/Asıl Borçlu Durumunda Bulunan İhtiyati Hacze İtiraz Eden Gerçek Kişinin İtirazının Reddedilmesi Gerektiği )

• ŞİRKETİN ASIL BORÇLUYA AVAL VEREN DURUMUNDA OLMASI ( Bono Üzerinde Asıl Borçlu Olarak Gösterilen Gerçek Kişinin Şirket Kaşesi Üzerinde İki Adet İmzası Bulunduğu/Gerçek Kişinin Bonodan Kaynaklanan Borç Nedeniyle Sorumluluğu Bulunduğu - Limited Şirket İse Asıl Borçluya Aval Veren Durumunda Olup Bono Üzerindeki Her İki İmzanın Asıl Borçlu İle Aval Veren Yönünden Atılmış Bulunduğu/Asıl Borçlu Durumunda Bulunan İhtiyati Hacze İtiraz Eden Gerçek Kişinin İtirazının Reddedileceği )

2004/m.257

ÖZET : Dava, ihtiyati haciz kararına itiraza ilişkindir.

Alacaklı bonoya dayalı olarak ihtiyati haciz istemiş olup, borçlulardan gerçek kişinin itirazı üzerine mahkemece itirazın kabulüne karar verilmiştir. İhtiyati haciz istemine konu olan bonoda ödeyecek kişi asıl borçlu olarak gerçek kişi ismi olup, bono üzerine iki adet aynı limited şirket kaşesinin basıldığı ve kaşelerden birinin üzerinde aynı kişiye ait iki adet imza bulunduğu görülmektedir. İtiraz eden, her iki imzanın da şirketi temsilen kendisi tarafından atıldığını bu nedenle bono nedeniyle şahsi sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürmüştür.

Bono üzerinde asıl borçlu olarak ismi yazılı gerçek kişinin bonodan kaynaklanan borç nedeniyle sorumluluğu söz konusudur. Bono metninde yer alan Limited Şirket ise asıl borçluya aval veren durumunda olup bono üzerindeki her iki imza asıl borçlu ile aval veren yönünden atılmış bulunmaktadır. Asıl borçlu durumunda bulunan ihtiyati hacize itiraz eden gerçek kişinin itirazının reddedilmesi gerekir. İmzaların kaşe üzerinde bulunması hususu yanlış değerlendirilerek ihtiyati hacze itirazın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Elazığ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen 23.06.2016 tarih ve 2016/75-2016/75 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden borçlu, 290.000,- TL nedeniyle verilen ihtiyati haciz kararı yönünden şahsi sorumluluğu bulunmadığını, diğer borçlu Limited Şirket temsilcisi olarak senet imzaladığını ileri sürmüştür.

Alacaklı, senette iki adet imza bulunması nedeniyle şahsi sorumluluk bulunduğunu ileri sürmüştür.

Mahkemece her iki imzanın da şirket kaşesi üzerinde bulunduğu belirtilerek ihtiyati hacze itirazın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme kararını alacaklı vekili temyiz etmiştir.

Dava, ihtiyati haciz kararına itiraza ilişkindir. Alacaklı bonoya dayalı olarak ihtiyati haciz istemiş olup, borçlulardan gerçek kişinin itirazı üzerine mahkemece itirazın kabulüne karar verilmiştir. İhtiyati haciz istemine konu olan bonoda ödeyecek kişi (asıl borçlu) olarak M. K. ismi olup, bono üzerine iki adet aynı limited şirket kaşesinin basıldığı ve kaşelerden birinin üzerinde aynı kişiye ait iki adet imza bulunduğu görülmektedir. İtiraz eden, her iki imzanın da şirketi temsilen kendisi tarafından atıldığını bu nedenle bono nedeniyle şahsi sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürmüştür. Bono üzerinde M. K.`nün asıl borçlu olarak ismi yazılı bulunduğundan bonodan kaynaklanan borç nedeniyle sorumluluğu söz konusudur. Bono metninde yer alan Limited Şirket ise asıl borçluya aval veren durumunda olup bono üzerindeki her iki imza asıl borçlu ile aval veren yönünden atılmış bulunmaktadır. Bu durum karşısında, asıl borçlu durumunda bulunan ihtiyati hacize itiraz eden gerçek kişinin itirazının reddedilmesi gerekirken mahkemece imzaların kaşe üzerinde bulunması hususu yanlış değerlendirilerek ihtiyati hacze itirazın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden alacaklıya iadesine, 23.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube