Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOŞANMA DAVASINDA GÖSTERİLEN TANIĞIN DİNLENMESİ GEREKTİĞİ AKSİ HALDE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLAL EDİLECEĞİ VE BU SEBEPLE HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 1291 
Karar: 2017 / 7606 
Karar Tarihi: 15.06.2017

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; davacı kadının dava dilekçesi ekinde bildirdiği ve dinlenmesinden açıkça vazgeçmediği tanığı ...`ın, usule uygun ihtaratlı kesin sürede, mahkemece hesaplanacak varsa eksik masraf tamamlattırılarak dinlenmesi ve tüm delillerin birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davacının hukuki dinlenilme hakkına aykırı olarak karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

(6100 S. K. m. 27, 243) (492 S. K. m. 30, 32)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Mahkemece, davacı vekilinin de hazır bulunduğu 09.09.2015 tarihli ön inceleme duruşmasında, davacı tarafa, varsa tanık ve tüm delillerini ve tanıkların açık adresleri ile tanıkların hangi konuda dinletileceğini bildirmek ve her bir tanık için 40 TL tanık masrafı ile tebligat ve talimat masraflarını yatırmak üzere iki haftalık kesin süre verildiği ve 20.11.2015 tarihli celsede davacının, kesin süre içerisinde tanık listesini bildirmediği, dinletmek üzere tanıklarını mahkemede de hazır etmediği, bu haliyle Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenli açılan davanın ispatlanamadığından bahisle reddine karar verildiği anlaşılmış ise de; davacı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış ve dava dilekçesi ekinde tanık olarak dinletmek istediği ...’ı T.C Kimlik numarası ve adresini de belirtmek suretiyle mahkemeye bildirmiş, yine dava açarken 145,00 TL gider avansını da mahkeme veznesine yatırmıştır. Davacı taraf, dava dilekçesi ekinde bildirdiği tanığı Hakan`ın dinlenmesinden açıkça vazgeçmediği gibi, 20.11.2015 tarihli celsede tanıklarını dava dilekçesinin ekinde bildirdiklerini, tanıklardan ...`ı şehir dışında olduğundan hazır edemediklerini de ayrıca beyan etmiştir. Tarafların tanıklarını duruşmada hazır bulundurma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Yasal sebep bulunmadıkça gösterilen tanığın dinlenmemiş olması da savunma hakkını kısıtlayan önemli bir usul hatasıdır. Dosya kapsamına göre davacı tarafça dava açılırken 145,00 TL gider avansı da yatırıldığına göre, mahkemece yapılacak iş; davacı kadının dava dilekçesi ekinde bildirdiği ve dinlenmesinden açıkça vazgeçmediği tanığı ...`ın, verilecek usule uygun ihtaratlı kesin sürede, mahkemece hesaplanacak varsa eksik masraf tamamlattırılarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243 vd. maddeleri uyarınca dinlenmesi ve tüm delillerin birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davacının hukuki dinlenilme hakkına (HMK m. 27) aykırı olarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

2-Davacı kadın, boşanma davası yanında, şahsi malvarlığı ile alınan müşterek konutun, ev eşyaları ve... plakalı aracın mülkiyetini de talep etmiştir. Bu talepler boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olmayıp ayrı harca tabi bağımsız taleplerdir. Davacı kadın tarafından dava açarken başvuru harcı yatırılmıştır. Başvuru harcı dava dilekçesindeki bütün talepleri kapsar. O halde mahkemece, davacı kadının müşterek konutun, ev eşyalarının ve ...plakalı aracın mülkiyetine yönelik talepleriyle ilgili olarak dava değerinin açıklattırılması ve bu değer üzerinden nispi harcın tamamlattırılması için kendisine süre verilmesi (Harçlar Kanunu m. 30-32), harç tamamlanmadığı takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi, harcın tamamlanması halinde ise bahsi geçen taleplerle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, bu yönün gözetilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda (1.) ve (2.) bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre, sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.15.06.2017 (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube