Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MONTAJ VE SESLENDİRME İÇİN VERİLEN KASETLERİN KAYBINDAN KAYNAKLI ZARAR FİKRİ SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE DEĞİL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR


T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/5792

K. 2016/376

T. 25.1.2016

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan kâr mahrumiyeti ve maddi-manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davanın açıldığı... Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 15.02.2012 tarih 2011/37 Esas ve 2012/51 Karar sayılı kararı ile ``davalı şirketin sadece mekanik olarak montajları bir araya getirmesi yanında dublajları da yaptığı ve orijinal çekim bantlarını ve çekim senaryolarını (eseri) kendi hakimiyetinde iken kaybettiği bu haliyle esere tecavüzün oluştuğu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu`nun 16. maddesi gereğince yapımcı konumunda olan davacının mali haklara sahip olup haksız fiil şeklinde esere verilen zarardan dolayı yine aynı Kanun`un 70. maddesi gereğince maddi ve manevi tazminat talep hakkına dayanması sebebiyle hukuki uyuşmazlığın çözüm yerinin Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğu`` gerekçesi ile görevsizlik kararı verildiği, taraflarca temyiz edilmeksizin kararın kesinleştiği, dosyanın talep üzerine gönderildiği Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi`nde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonucunda uyuşmazlığın kira sözleşmesi olarak nitelendirilerek davanın kısmen kabulüyle 16.500.00 TL`nin 09.02.2007 tarihinden itibaren yürütülecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu`nun 76. maddesi uyarınca davaya Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi`nde bakılabilmesi için uyuşmazlığın bu kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden kaynaklanması, davacı ya da davalı yanın da davada “fikri mülkiyet haklarına veya hak sahipliğine” dayanması gereklidir. Somut olayda davacı montaj ve seslendirme yapılması sözleşmesi yapıldığını iddia etmekte, davalı ise yalnızca yer ve ekipman temin ettiğini savunmaktadır. Davada, montaj ve seslendirme için davalıya verilen kasetlerin kaybından kaynaklanan kâr mahrumiyeti ve maddi-manevi tazminat talep edilmiş olup, bu kasetlerin sahibinin hususiyetlerini içermesi sebebiyle 5846 Sayılı Kanun`un 2/3. maddesikapsamında ilim ve edebiyat eseri olarak korunması gerektiği ileri sürülmediği gibi, fikri mülkiyet hakkına veya hak sahipliğine dayanılarak tecavüzün önlenmesi, telif hakkı, eser sahipliğinin tespiti, tecavüz sebebiyle tazminat gibi istemlerde de bulunulmamıştır. Açıklanan sebeplerle davaya Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nde bakılması mümkün değildir. 6100 Sayılı HMK`nın 2/1. maddesi uyarınca görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi`dir. Tespit edilen bu hukuksal durum itibariyle mahkemece asliye ticaret mahkemesinin görevli olması sebebiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken davanın kısmen kabulüne karar verilmesi yerinde görülmemiş, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelemesine gerek olmadığına, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 25.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube