Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KÖTÜ NİYET TAZMİNATI,İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞÇİLER TARAFINDAN TALEP EDİLEBİLİR


T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/14716

K. 2006/33208

T. 18.12.2006

• FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Davacının Bazı Hafta Tatillerinde Yaptığı Arızi Çalışmalar Haftalık İş Süresini Aşmadığından Talebinin Reddi Gereği )

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Feshin Geçersizliğini ve İşe İadesini İstemeyen Davacının Geçerli Hale Gelen Fesih Nedeniyle Talep Edemeyeceği )

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatı Fazla Çalışma Ücreti İle İzin Ücretinin Ödetilmesine Karar Verilmesini Talep Ettiği Davada Feshin Geçersizliğini ve İşe İadesini İstemeyen Davacının Geçerli Hale Gelen Fesih Nedeniyle Kötüniyet Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )

• İZİN ÜCRETİ ( Davacının Bazı Hafta Tatillerinde Yaptığı Arazi Çalışmalar Haftalık İş Süresini Aşmadığından Fazla Mesai Ücreti Talebi Mahkemece Reddedilmesi Gereği )

1475/m.14

4857/m.17/5,18,41

ÖZET : İş Kanununun 18. maddesi uyarınca, otuz ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan, altı ay ve üzeri kıdemi bulunan işçiler iş güvencesi kapsamında olup 17/5. maddesine göre, ancak, iş güvencesi kapsamı dışındaki işçiler kötüniyet tazminatı isteyebilir.

İhbar ve kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı, fazla çalışma ücreti ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini talep ettiği davada, feshin geçersizliğini ve işe iadesini istemeyen davacının, geçerli hale gelen fesih nedeniyle kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

Haftalık iş süresi olan 45 saati aşmayan çalışma süresi için fazla mesai ücreti ödenmez. Davacının bazı hafta tatillerinde yaptığı arızi çalışmalar, haftalık iş süresini aşmadığından fazla mesai ücreti talebi mahkemece reddedilmelidir.

DAVA : Davacı, ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatları, fazla çalışma ve izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının çalıştığı işyerinde 30 işçi çalıştığı dosyadaki ücret bordrosundan anlaşılmaktadır. İş Kanunu`nun 18. maddesi uyarınca, 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan ve altı ay ve üzeri kıdemi bulunanlar iş güvencesi kapsamındadır. 4857 sayılı Kanun`un 17/5. maddesi uyarınca, ancak iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin kötüniyet tazminatı istemeleri mümkündür. Davacı, feshin geçersizliğini, işe iadesini istemediğinden fesih geçerli hale gelmiştir. Bu durumda, kötüniyet tazminatının mahkemece kabulü hatalıdır.

3- Davacının haftanın 5 günü 8.00-17.00 saatleri arasında çalıştığı, bir saat ara dinlenmesi yaptığı, haftalık çalışmasının 40 saat olduğu görülmektedir. Davacının arızi olarak bazı hafta tatillerinde çalışma yapmış olması sonucu 45 saatlik haftalık iş süresi aşılmadığından fazla mesai ücreti isteğinin mahkemece reddi yerine kabulü bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube