Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVACI KADIN TARAFINDAN,DAVALININ TAKILAN ZİYNET VE PARALARI BOZDURDUĞUNU İDDİA ETMESİ VE BU İDDİANIN YEMİN DELİLİNE DAYANMAKSIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/11405

K. 2016/2050

T. 9.2.2016

• ZİYNET ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Kadın Delil Listesinde Açıkça Yemin Deliline Dayanmadığı - İspat Yükü Kendisine Düşen ve Davasını Diğer Delillerle Kanıtlayamayan Davacı Kadına Ziynet ve Para Alacağına Dair Talebi Konusunda Diğer Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• YEMİN DELİLİNE DAYANMAYAN KADIN ( Ziynet Alacağı İstemi - İspat Yükü Kendisine Düşen ve Davasını Diğer Delillerle Kanıtlayamayan Davacı Kadına Ziynet ve Para Alacağına Dair Talebi Konusunda Diğer Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Karar Verileceği )

• YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Ziynet Alacağı İstemi - Davacı Kadın Delil Listesinde Açıkça Yemin Deliline Dayanmadığı/İspat Yükü Kendisine Düşen ve Davasını Diğer Delillerle Kanıtlayamayan Davacı Kadına Ziynet ve Para Alacağına Dair Talebi Konusunda Diğer Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği )

6100/m.225

ÖZET : Davacı kadın düğünde takılan ziynet ve paraların davalı tarafından alınıp bozdurulduğunu iddia etmiş ancak bu iddiasını diğer delillerle ispat edememiştir. Davacı kadın delil listesinde açıkca yemin deliline de dayanmamıştır. İspat yükü kendisine düşen ve davasını diğer delillerle kanıtlayamayan davacı kadına ziynet ve para alacağına dair talebi konusunda diğer tarafa yemin teklif etme hakkı hatırlatılıp, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 225 vd. maddelerindeki yeminle ilgili usul işlemleri yerine getirilip, gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 9.2.2016 günü duruşmalı temyiz eden ile vekili geldi. Karşı taraf davalı ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Davacı asil 10.4.2015 tarihli dilekçesi ile boşanma telebinden feragat ettiğini beyan etmiştir. Mahkemece bu husus gözetilerek boşanma davası ve fer`ileri yönünden hüküm kurulmak üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

2- )Davacı kadının ziynet ve para alacağına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Davacı kadın düğünde takılan ziynet ve paraların davalı tarafından alınıp bozdurulduğunu iddia etmiş ancak bu iddiasını diğer delillerle ispat edememiştir. Davacı kadın delil listesinde açıkca yemin deliline de dayanmamıştır. İspat yükü kendisine düşen ve davasını diğer delillerle kanıtlayamayan davacı kadına ziynet ve para alacağına dair talebi konusunda diğer tarafa yemin teklif etme hakkı hatırlatılıp, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 225 vd. maddelerindeki yeminle ilgili usul işlemleri yerine getirilip, gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle ziynet ve para alacağının reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 1.350.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.02.2016 günü oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube