Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ YENİLENDİĞİNDE,BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLSE DAHİ,KIDEM HESABINDA SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SÜRE ESAS ALINIR

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/18877

K. 2015/32223

T. 12.11.2015

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret, fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalılar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı; 15.09.2000 tarihinde L...İlköğretim Okulu`nda hizmetli olarak çalışmaya başladığını, iş sözleşmesinin feshedildiği 31.05.2012 tarihine kadar 11 yıl 8 ay 16 gün kesintisiz hizmet ettiğini, en son aylık ücretinin net 750,00 TL olduğunu, işyerinin L...İlköğretim Okulu olduğu halde ilk sigorta girişinin o dönem Okul Aile Birliği Başkanı olan S... Ş.. olarak gösterildiğini, daha sonra L... İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanlığı gösterildiğini, 15.09.2000-31.05.2012 tarihleri arasında kesintisiz olarak çalıştığını, okul müdürünün değişmesinden sonra haksız olarak işten çıkartıldığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ve ücret alacağının davalılardan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalılar Cevabının Özeti:

Davalı T.C.M..E.. Bakanlığı; davacının belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, iş sözleşmesinde belirlenen sürenin sona ermesi nedeniyle işine son verildiğini, çalışmasının okulun eğitim-öğretim dönemlerinin kapsadığını, yazın üç ay eğitime ara verilen okulda davacının işçi olarak çalıştırılmasının mümkün olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Davalı R...Güvenlik Temizlik Sosyal Hizmetler-S... Şen usulüne uygun tebligata rağmen savunmada bulunmamıştır.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalılar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Karar başlığında 2 numaralı davalı olarak sadece T.C. M... E... Bakanlığı yazılması gerekirken İlçe M.. E.. Müdürlüğü`nün yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiştir.

2-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

3-Davalı işyeri, resmi okul olup hizmet alımları da sürelidir. Davacının hizmet akitleri de 9 ay süreli yapılmıştır. Başka bir deyişle davacının çalışmaları belirsiz süreli hizmet akdi olmakla birlikte, eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemlere ilişkindir. Bu nedenle davacının hizmet süresi kayıtlı sürelere göre belirlenmelidir. Hizmet süresinin yılda 12 ay kesintisiz olarak belirlenmesi hatalıdır.

4-Bozma üzerine verilen kararda yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin değişeceği de gözden kaçırılmamalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube