Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAHKEMECE,TARAF EHLİYETİ YOKLUĞU SEBEBİYLE DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ,YARGITAY ÖZEL HUKUK DAİRESİNCE TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN KARŞI TARAFIN RIZASI İLE OLABİLECEĞİ,MADDİ BİR HATADAN KAYNAKLANAN VEYA DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLMAYAN VE DAVA DİLEKÇESİNDE TARAFIN YANLIŞ VEYA EKSİK GÖSTERİLMESİNİN KABUL EDİLEBİLİR BİR YANILGIYA DAYANMASI HALLERİNDE HAKİM TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR


T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/11479

K. 2017/5227

T. 6.7.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay`ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : Kadastro sonucunda ... Köyü çalışma alanında bulunan 243 ada 52 parsel sayılı ....274,73 m2 yüzölçümündeki tarla vasfındaki taşınmaz kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği, miras yoluyla gelen hak ve taksime dayanarak davalı ... ... ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı Hazine, zilyetlikle mülk edinme şartlarının davalı lehine gerçekleşmediği ve çekişmeli taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğu iddiasıyla tapu iptali ve tescil davası açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın dava şartı (taraf ehliyeti) yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekili tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Yerel Mahkemece; davalının dava tarihinden önce ölmüş olması sebebiyle HMK`nın 114/d ve 115/.... maddeleri gereğince davanın usulden reddine karar verilmiş ise de; karar usul ve yasaya uygun değildir. 6100 Sayılı HMK`nın 50.maddesinde kimlerin davada taraf ehliyetine sahip olacağı belirtilmiştir. Aynı Kanun`un 124. maddesinde, taraf değişikliğinin karşı tarafın rızası ile olabileceği, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan ve dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması hallerinde, karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebinin hakim tarafından kabul edilebileceği düzenlenmiştir. Dava tarihinden önce ölen kişinin Medeni Kanuna göre taraf ehliyeti son bulacağından ölü kişi aleyhine dava açılamayacak ise de; Hazinenin dava açtığı kişi tapu kayıt maliki olup, tapuda malik olarak görünen kişinin ölü olduğunun bilinememesi kabul edilebilir bir yanılgı teşkil edeceğinden daha üstün bir yarar dikkate alınarak yargılamaya gerçek tarafla devam edilmelidir. Mahkemece, davacıya ölü tapu kayıt maliki mirasçılarına davayı yöneltme imkanı tanınarak taraf teşkili sağlanmalı ve bundan sonra işin esasına girilip inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davacı Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 06.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube