Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KASTEN ÖLDÜRME

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/1-390

K. 2012/52

T. 21.2.2012

• KASTEN ÖLDÜRME ( Tutanaklarda Katip Değişikliği Yapıldığının Belirtildiği - Tutanakların 2 Farklı Katip Tarafından İmzalanmasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )

• DURUŞMA TUTANAKLARININ FARLI İKİ KATİP TARAFINDAN İMZALANMASI ( Tutanaklarda Katip Değişikliği Yapıldığının Belirtildiği - Hukuka Uygun Olduğu )

• KATİP DEĞİŞİKLİĞİ ( Tutanaklarda Katip Değişikliği Yapıldığının Belirtildiği - Tutanaklarının 2 Farklı Katip Tarafından İmzalanmasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )

5237/m.81

5271/m. 219

ÖZET : Kasten öldürme suçunda; tutanağın 3. sayfasında katip değişikliği yapıldığının belirtildiği katip değişikliği nedeniyle tutanağın sayfalarının 2 farklı katip tarafından imzalandığı, dolayısıyla inceleme konusu duruşma tutanağında hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu husus dikkate alınmalıdır.

DAVA VE KARAR : Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda, Özel Daire ile Yargıtay C. Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığın savunmasının alındığı 13.10.2009 tarihli duruşma tutanağının başlığında zabıt katibi olarak 109... sicil nolu ... yazılı olduğu halde, tutanağın 60... sicil nolu zabıt katibi tarafından imzalanmasının 5271 sayılı CYY’nın 219. maddesine aykırılık oluşturup oluşturmadığının belirlenmesine ilişkin ise de; duruşma sırasında katip değişikliği yapıldığının anlaşılması karşısında tutanakta eksiklik bulunup bulunmadığı öncelikle değerlendirilmelidir.

İncelenen dosya içeriğinden;

Sanığın, kasten öldürme suçundan Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı, 13.10.2009 günlü 5. oturumda mahkeme heyetinin yasaya uygun şekilde oluşturulduğu, duruşmaya Cumhuriyet savcısı ve 109... sicil nolu zabıt katibi ... katıldığı, sanığın kimlik tespiti yapılıp yasal hakları hatırlatılarak savunmasının alınmaya başlandığı, sorgu sırasında katip değişikliği yapılarak duruşmaya 60... sicil nolu zabıt katibi ... ile devam edildiği, katip değişikliğinin duruşma tutanağının 3. sayfasında açıkça belirtildiği, 4 sayfadan oluşan duruşma tutanağının mahkeme heyeti ile zabıt katipleri tarafından imzalandığı, tutanağın 1 ve 2. sayfalarındaki katip imzasının İ. A.`a, 3 ve 4. sayfalarındaki katip imzasının ise G. B.’a ait olduğu anlaşılmaktadır.

5271 sayılı Ceza Yargılama Yasasının “Duruşma tutanağı” başlıklı 219. maddesi;

“ ( 1 ) Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Duruşmada yapılan işlemlerin teknik araçlarla kayda alınması halinde, bu kayıtlar vakit geçirilmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır.

( 2 ) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesince yapılan 13.10.2009 tarihli oturuma ait tutanakta mahkeme heyeti ve katip imzalarının bulunduğu, tutanağın 3. sayfasında katip değişikliği yapıldığının belirtildiği, katip değişikliği nedeniyle tutanağın 1 ve 2. sayfalarının zabıt katibi İ.. A., 3 ve 4. sayfalarının ise zabıt katibi G. B. tarafından imzalandığı, dolayısıyla inceleme konusu duruşma tutanağında CYY’nın 219. maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından Özel Daire bozma kararı isabetsizdir.

Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına, dosyanın esastan incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının değişik gerekçeyle KABULÜNE,

2- Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 15.09.2011 gün ve 3030-5196 sayılı bozma kararının KALDIRILMASINA,

3- Dosyanın esastan incelenmesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.02.2012 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube