Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAHKEMECE GÖNDERİLEN MUHTIRA İLE BELİRTİLEN KESİN SÜRE İÇERİSİNDE GİDER AVANSI EKSİKLİĞİ TAMAMLANMAYIP,MAHKEMECE DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ,YARGITAY ÖZEL HUKUK DAİRESİNCE MAHKEMECE GÖNDERİLEN MUHTIRA DA GİDER AVANSI OLUŞTURAN İŞLEMLERİ VE GEREKEN MİKTARI KALEM KALEM BELİRTMELİDİRT.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/14589

K. 2017/6014

T. 13.7.2017

DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde dava şartı yokluğundan dolayı usulden reddine karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR : Dava iş kazası sonucu uğranılan maddi ve manevi zararların tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, muhtıra ile yapılan kesin süre ihtarına rağmen belirtilen sürede davacı tarafından gider avansı eksikliğinin giderimediği gerekçesi ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 120/1,2-1,114/g ve 115/2 maddelerine göre dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Mahkeme dava şartı olarak belirlediği gider avansına yönelik muhtırada gider avansını oluşturan harç, tebligat gibi gider gerektiren işlemleri kalem kalem açıklamalı, her kalemin miktarını ayrı ayrı göstermeli, dava şartına yönelik gider avansı ile ilgili olarak verilen kesin sürede yatırılmamasının sonuçlarını açıkça yazmalıdır. Ayrıca bu avans dışında delil ikamesine yönelik avans istenmekte ise 6100 Sayılı Kanun`un 115. maddesine göre değil, 324. maddesine göre işlem yapmalıdır.

Somut olayda, muhtara yapılan tebligat usulüne uygun olmadığı gibi, davacıya çıkartılan muhtırada gider avansını oluşturan tebligat gibi gider gerektiren işlemlerin kalem kalem açıklanmadığı, her kalemin miktarının ayrı ayrı gösterilmediği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine 13.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube