Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVACININ EŞİNİ TAŞIMASI AHLAKİ GÖREV KAPSAMINDA OLUP,HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİ YAPILAMAZ


T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/16085

K. 2015/3484

T. 26.2.2015

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, kaza tarihinde davacının eşinin sevk ve idaresindeki araçta yolcu olan davacının yaşanan trafik kazasında yaralandığını, davacının bulunduğu aracın kaza tarihinde geçerli bir trafik sigortasının bulunmadığından ...na dava açıldığını, diğer davalının kazaya tam kusuru ile sebebiyet veren karşı aracın trafik sigortacısı olduğunu belirterek 1.000,00 TL tedavi ve yol gideri, 1.000,00 TL geçici ve 8.000,000 TL sürekli işgücü kaybı tazminatının davalılardan tahsiline verilmesini talep etmiş iken ıslah dilekçesi ile davalılardan ...ndan 56.319,32 TL işgücü kaybı tazminatının dava tarihinden yasal faizi ile tahsiline verilmesini istemiştir.

Davalı vekilleri ayrı ayrı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davalı .... aleyhine açılan davanın reddine, davalı ... aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile; davacının hak kazandığı 56.319,32-TL maddi tazminattan 6098 Sayılı TBK`nun 49. maddesi uyarınca takdiren %25 indirim yapılmak sureti ile 42.239,49-TL maddi tazminatır (meslekte kazanma gücü kaybı tazminatının) davalıdan tahsili ile davacıya verilmesipe, fazlaya dair talebin (14.079,83-TL) reddine, hükmedilen tazminata dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan iş gücü kaybı tazminatına ilişkindir. Mahkemece hatır taşıması bulunduğu gerekçesi ile tazminattan %25 oranında indirim yapılmıştır.

Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda BK`nın 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hatır taşımasından ya da kullanmadan sözedebilmek için yaralanan ya da ölen karşılıksız taşınmış olmalıdır. Taşınan veya kullananın yararının sözkonusu olduğu durumda hatır taşıması ilişkisi gündeme geleceğinden işletenin sorumluluğu genel hükümlere göre değerlendirilecek ve ödenceden indirim yapılacaktır. Bu bakımdan hatır taşıma ilişkisinin değerlendirilmesinde taşıma ya da kullanmanın kimin çıkar ve yararına olduğunun saptanması önemlidir. Yarar ekonomik olabileceği gibi ortak toplumsal değerleri de ilgilendirebilir. Ancak taşıma ve kullanmada işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin bir çıkarı veya yararının bulunması halinde hatır taşımasından sözedilemeyecektir. Ayrıca Hakim tazminattan mutlaka indirme yapmak zorunda değilse de bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir.

Somut olayda mahkemece, taşımanın hatır için olduğu değerlendirilerek tazminattan %25 oranında bir indirim yapılmış ise de, davacının, eşinin idaresindeki araçta bulunduğu sırada yaralandığı gözönüne alındığında ahlaki görevin ifası niteliğinde olan sözkonusu taşımanın hatır taşıması olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alınarak BK`nın 43. maddesi gereğince indirim yapılmaması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 26.2.2015 tarihinde oybirliğiyle verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube