Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHALENİN FESHİ İSTEMİ SÜRESİNDE OLDUĞU


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/22143

K. 2017/271

T. 16.1.2017

• İHALENİN FESHİ DAVASI ( Öğrenme Tarihinin Belirlenmesinde Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihinin Esas Olduğu/Bu Tarihin Aksinin Karşı Tarafça Ancak Yazılı Delil İle İspatlanabileceği - Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği/Şikayetçi Borçlunun İhaleden Haberdar Olduğunu Beyan Ettiği Tarihe Göre İhalenin Feshi İstemi Süresinde ve Satış İlanı Tebligatı Olduğundan Şikayetin Kabul Edilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği )

• ŞİKAYETÇİ BORÇLUNUN İHALEDEN HABERDAR OLDUĞU TARİHİN BELİRLENMESİ ( Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Öğrenme Tarihinin Belirlenmesinde Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihinin Esas Olduğu - Bu Tarihin Aksinin Karşı Tarafça Ancak Yazılı Delil İle İspatlanabileceği/Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği )

• SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçlulara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Borçlulara Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )

2004/m.127

ÖZET : Şikayetçi borçlu, satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshini talep etmiştir.

Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçlulara tebliğ edilmelidir. Borçlulara satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

Öğrenme tarihinin belirlenmesinde şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, bu tarihin aksi karşı tarafça ancak yazılı delil ile ispatlanabilir. Beyan edilen öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemez. Şikayetçi borçlunun ihaleden haberdar olduğunu beyan ettiği tarihe göre ihalenin feshi istemi süresinde olduğundan ve de satış ilanı tebligatının usulsüzlüğünün mahkemece kabul edilmesi karşısında, şikayetin kabul edilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi borçlu, satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini ileri sürerek 15.09.2014 tarihinde yapılan ihalenin feshini (04.11.2014 tarihinde) talep etmiş, mahkeme, satış ilanı tebligatının usulsüz olduğunu, ancak; tanık beyanına dayalı olarak, şikayetçi borçlunun ihaleden haberdar olma tarihine göre, şikayetin 7 günlük süre içinde yapılmadığından bahisle istemin reddine karar verilmiştir.

İİK`nun 127. maddesi gereğince, taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçlulara tebliğ edilmelidir. Borçlulara satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

Öte yandan; öğrenme tarihinin belirlenmesinde şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, bu tarihin aksi karşı tarafça ancak yazılı delil ile ispatlanabilir. Hukuk Genel Kurulu`nun 12.02.1969 tarih ve 1967/172-107 sayılı kararında da benimsendiği üzere, beyan edilen öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemez.

Bu durumda, şikayetçi borçlunun ihaleden haberdar olduğunu beyan ettiği 28.10.2014 tarihine göre ihalenin feshi istemi süresinde olduğundan ve de satış ilanı tebligatının usulsüzlüğünün mahkemece kabul edilmesi karşısında, yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetin kabul edilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube