Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HACİZ SIRASINDA VERİLEN SÖZLÜ MUVAFAKATIN GEÇERSİZLİĞİ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/2047

K. 2017/6493

T. 26.4.2017

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 22.11.2016 tarih, 2016/18098-24032 Sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, emekli maaşına konulan haczin 5510 Sayılı Kanun`un 93.maddesi gereğince kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, borçluya örnek 7 numara lu ödeme emrinin 08.03.2015 tarihinde tebliğ ediliği, takibin itiraz edilmeksizin kesinleştiği, borçlunun adresinde yapılan 02.06.2015 tarihli haciz sırasında ``... ben borcu iki ay içerisinde ödeyeceğim, emekliyim, emekli maaşı almaktayım, iki ay içerisinde ödeyemezsem 15.09.2015 tarihinde emekli maaşımdan kesilmesine muvafakat ediyorum (tamamının)...`` şeklinde muvafakat verdiği, alacaklının 29.06.2015 tarihli talebine istinaden borçlunun emekli maaşına haciz uygulandığı görülmektedir.

Borçlunun emekli maaşının kesilmesine dair beyanı karşılıklı edimleri içermeyip, tek taraflıdır. Dolayısıyla muvafakatin şarta bağlı olduğundan söz edilemez. Alacaklı tarafından borçluya 2 aylık süre verilmiş ve bu süre zarfında borç ödenmediğinden borçlunun emekli maaşına haciz uygulanmıştır.

O halde, mahkemece şikayetin reddine dair verilen karar doğru olup, mahkeme kararının onanması gerekirken, dairemizce bozulduğu anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüyle mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 22/11/2016 tarih ve 2016/18098 E.-24032 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 26/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube