Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/10938

K. 2008/13896

T. 1.7.2008

• MAAŞ VE ÜCRET HACZİ ( İİK`nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )

• TEBLİGAT ( Maaş ve Ücret Haczi İçin İİK`nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )

• İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Maaş ve Ücret Haczi İçin İİK`nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan Sorumlu Tutulamayacağı )

• HACİZ YAZISI ( Alan İşverenin Bir Hafta İçinde Haczin İcra Edildiğini ve Borçlunun Maaş ve Ücretini Bildirmek ve Borç Bitinceye Kadar Maaştan Kesinti Yaparak İcra Dairesine Yatırmak Zorunlu Olduğu )

2004/m. 89355,356

ÖZET : Maaş haczi yapılırken, icra müdürünün borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine ilişkin haciz yazısı yazması gerekir. Haciz yazısını alan işveren, bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretini bildirmeye ve borç bitinceye kadar maaştan kesinti yaparak icra dairesine yatırmaya zorunludur. Ancak maaş haczi için usule uygun tebligat yapılmadan işveren sorumlu tutulamaz.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlunun maaş ve ücreti haczi İİK`nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. Memurlukça tebliğ edilen ihbarnamede 89. maddeden söz edilmesi sonucu etkilemez. İİK`nun 355. maddesine göre icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK`nun 356. maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemede hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır.

Somut olayda borçlu Kemal`in şikayetçi üçüncü kişi Mustafa`nın yanında işçi olarak çalıştığı, Mustafa`nın de B ..... AŞ.`nin taşeron firması olduğu" dolayısı ile 89/1 haciz ihbarnamesi B ... AŞ. adresinde şirket yetkili müdürü Fatma`ya tebliğ edilmiştir. Tebligat üzerinde yazılı olan "B AŞ. eli ile işveren Mustafa" ifadesinde de tebligatın Mustafa adresinde değil B AŞ. adresinde yapıldığı ve usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Şikayetçiye İİK`nun 356. maddesine göre usulüne uygun bir tebligat yapılmadığından İİK`nun 356. maddede yazılı hüküm ve sonuçlar doğmaz.

Öte yandan kabule göre de, tebligatın geçerli olduğu varsayılsa dahi şikayetçinin borçlunun maaşından kesinti yapmadığı miktar kadar şahsi mallarından veya maaşından tahsili gerekirken, tüm takip borcundan sorumlu tutulması ve bu borcun tahsili için Mustafa`nın B... A.Ş.`de tahakkuk etmiş ve edecek her türlü alacakları üzerine haciz konulması usulsüzdür.

Şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 01.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube