Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATİ TEDBİR KARARINDA TEDBİRİN İHTİYATİ HACİZLERİ DE KAPSAYACAĞI AÇIKCA BELİRTİLMEDİĞİ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/27647

K. 2015/1384

T. 21.1.2015

• İHTİYATİ HACİZ ( Takip İşlemi Olmadığı Takip Yasağından Sayılmayacağı - İhtiyati Tedbir Kararında Özellikle İhtiyati Tedbirin İhtiyati Hacizleri de Kapsadığı Belirtilmediği Sürece İcra Takiplerinin Durdurulması Yönünde Verilen İhtiyati Tedbir Kararlarının İhtiyati Haczin İnfazını Engellemeyeceği )

• İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İHTİYATİ HACİZ KARARINA ETKİSİ ( Özellikle İhtiyati Tedbir Kararının İhtiyati Hacizleri de Kapsadığı Belirtilmediği Sürece Tedbir Kararının İhtiyati Hacze Etkisi Olmadığı - İcra Takiplerinin Durdurulması Yönünde Verilen İhtiyati Tedbir Kararlarının İhtiyati Haczin İnfazını Engellemeyeceği )

2004/m. 257289

6100/m. 391

ÖZET : İhtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, koruyucu nitelikte bir kurum ve bizzat icra takip işlemine dönüşmeye elverişli, genellikle yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce uygulanan bir nevi tedbir işlemidir. İhtiyati haczin icra takip işlemi olmadığı, takip yasağından sayılmayacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurul İlamında açıkça ifade edilmiştir. Bu sebeple ihtiyati tedbir kararında, özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsadığı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.

Öte yandan, ihtiyati haciz kararı bir kez infaz edilmekle son bulmayıp, ihtiyati haciz kararının verildiği alacak miktarını karşılayıncaya kadar infaz işlemine ( haciz konulmasına ) devam edilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takibe karşı, borçlunun icra mahkemesine başvurarak, iflasın ertelenmesine dair davada tedbir kararı verildiğini belirterek, takibin iptali ile konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece takibin durdurulmasına ve 26.9.2012 tarihinden sonraki tarihte uygulanan hacizlerin fekkine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Alacaklı tarafından İstanbul 30. Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 26.9.2012 tarih ve 2012/454 D.İş esas-452 karar sayılı ihtiyati haciz kararına dayanılarak takibe başlandığı, 26.9.2012 tarihinde borçlu şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının ihtiyaten haczi için müzekkereler yazıldığı, 27.9.2012 tarihinde de İİK.nun 89/1. maddesine göre haciz ihbarnameleri düzenlendiği , Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 2012/1179 E. sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 26.9.2012 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile borçlu şirketler aleyhine 6183 Sayılı Yasaya göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiç bir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin tedbiren durdurulmasına karar verildiği, kararda, ihtiyati haciz kararlarının infazına dair herhangi bir açıklamanın bulunmadığı anlaşılmıştır.

İhtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, koruyucu nitelikte bir kurum ve bizzat icra takip işlemine dönüşmeye elverişli, genellikle yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce uygulanan bir nevi tedbir işlemidir. İhtiyati haczin icra takip işlemi olmadığı hususu, Yargıtay H.G.K.`nun "... İhtiyati haczin İİK`nun 289. maddesinde öngörülen takip yasağından sayılmayacağına ilişkin..." 16.2.2000 gün ve 2000/12-49 esas ve 2000/94 karar sayılı ilamında açıkça ifade edilmiştir. Bu sebeple ihtiyati tedbir kararında, özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsadığı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.

Öte yandan, ihtiyati haciz kararı bir kez infaz edilmekle son bulmayıp, ihtiyati haciz kararının verildiği alacak miktarını karşılayıncaya kadar infaz işlemine ( haciz konulmasına ) devam edilir.

Somut olayda da, ihtiyati tedbir kararında, tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı açıkça belirtilmediğine göre, geçerliliğini sürdüren ihtiyati haciz kararına dayalı olarak hacizlerin uygulanmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

O halde mahkemece, ihtiyati haciz kararına dayalı olarak konulan hacizlerin fekki isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, bu konudaki talebin de kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.1.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube