Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HACİZ İHBARI GÖNDERİLEN KİŞİNİN 3.KİŞİ SAYILAMAYACAĞI


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/16702

K. 2013/25503

T. 8.7.2013

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından borçlular hakkında yürütülen icra takibinde kendisine icra müdürlüğünce birinci haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi ...... Tur. Yat. İnş. Ev Tic. Ve San. A.Ş. icra mahkemesine başvurusunda şirket hisselerinin haciz ihbarnamesi ile haczedilmesinin ve haczin pay defterine işlenmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek icra müdürlüğü işleminin iptalini talep etmiş, mahkemece; şikayetin reddine karar verilmiştir.

4949 sayılı kanun ile değişik İİK 94. maddesine göre “.... Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. Bu haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır. Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir. Bu durumda haczedilen payların devri, alacaklının haklarını ihlal ettiği oranda batıldır. Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tabidir. Diğer taşınırlar da icra dairesi başkasına devre mani tedbirleri alır.”

Anonim şirketlerde hisse senedi çıkarılması zorunluluğu yoktur. Hisse senedi çıkarılmış ise bu hisse senetleri İİK. nun menkul mallarla ilgili haciz ve muhafaza hükümlerini düzenleyen 88. maddesi uyarınca icra müdürlüğünce haczedilebilir ve muhafaza altına alınabilir. Borçlunun ortağı bulunduğu anonim şirkette hisse (pay) senedi ya da ilmuhaber çıkarılmamışsa borçlunun bu hissesine (payına)çıplak pay denilir ve bu pay borçlu tarafından başkalarına devredilebileceği, rehnedilebileceği gibi, borçlunun alacaklıları tarafından haczedilebilir. Hisse senedi çıkarılmaması durumunda borçlunun 3. kişi nezdinde bulunan ve henüz kıymetli evraka bağlanmamış hisse hakları İİK. nun 94. maddesi gereğince icra müdürlüğü tarafından mahalline bizzat gidilerek ve pay defterine işlenmek suretiyle haciz işlemi yapılabilir. Haciz keyfiyeti de borçlunun hissesini elinde bulunduran 3. şahıslara ihbar edildir. Anonim ve hisseli Komandit şirketlerin henüz kıymetli evrak niteliğinde senede bağlanmamış hisselerinin haczinde İİK nun 94. maddesi doğrultusunda yapılan tebliğden sonra, şirket idaresi itirazda bulunmamış veya itiraz reddedilmiş ise hisselerin borçlu adına ve hesabına şirket nezdinde ve mamelekinde bulunduğu kesinleşir.

İİK. nun 89 maddesinde takip borçlusunun 3. şahıs nezdinde bulunan hak ve alacakları ile menkul mallarının haczedileceği öngörülmüştür. Somut olayda, şikayetçi ....

Tur. Yat. İnş. Ev Tic. Ve San. A.Ş. `ye “Borçlunun şirketteki çıplak paylarının ihtiyaten haczedildiği, bu haczin pay defterine işlenmesi, ileride hisse senedi çıkarılması halinde borçluların payına düşen hisse senetlerinin borçlulara verilmeyip icra dosyasına teslim edilmesi” için birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiş ise de; haciz ihbarnamesi gönderilen şirket, ortağı olan borçlu yönünden 3. kişi sayılmayacağından sözü edilen haciz ihbarnamesi sonuç doğurmaz. Borçlunun anonim şirketteki çıplak paylarının haczi ise ancak İİK.`nun 94. maddesi uyarınca yapılacak haciz işlemi ile mümkündür. O halde mahkemece şikayetçinin bu yöne ilişkin şikayetinin kabulüne karar vermek gerekirken, şikayetin tümden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube