Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İLANEN TEBLİGAT MASRAFI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/19950

K. 2016/25412

T. 15.12.2016

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Borçlu ...`ün temyiz isteminin incelenmesinde;

Şikayet yolu ile yasal sürede ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurmayan borçlunun, şikayetçi alacaklı tarafından yapılan ihalenin feshi talebinin reddine dair mahkeme kararını temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, borçlunun temyiz dilekçesinin (REDDİNE),

2-)Alacaklının temyiz isteminin incelenmesinde;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından başlatılan takipte, alacaklının, yapılan ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK`nun 129. maddesinde; arttırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır. Bu durumda satış bedelinin, tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekte, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Satışı istenen taşınmazın kıymetinin takdiri hakkındaki İİK`nun 128. maddesi paraya çevirme başlığını taşıyan III. bölümde bulunmaktadır. Bu nedenle, taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.

İcra dosyası üzerinde yapılan incelemede, 750,00 TL kıymet takdiri bilirkişi ücreti, 1.177,05 TL (623,04 TL + 554,01 TL) KTR ilanen tebligat gideri ve 2.948,82 TL gazete ilan gideri olmak üzere toplam 4.875,87 TL masraf yapılmış olduğu görülmektedir.

İhalenin feshi istenen taşınmazın muhammen değerinin 126.000,00 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 25.6.2015 tarihli ilk arttırmada taşınmazın 67.500,00 TL bedel ile alıcı ...`e ihale edildiği, artırma bedelinin, muhammen değerin yüzde ellisi olan 63.000,00 TL`ye, 4.875,87 TL satış giderinin eklenmesi halinde oluşan 67.875,87 TL miktarı karşılamadığı anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, İİK`nun 129/1. maddesi gereğince bu husus re`sen gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda (2) numaralı bentte yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube