Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUYA İLİŞKİN TEBLİGAT YAPILACAK ADRESİN BULUNAMAMASI SEBEBİYLE İLANEN TEBLİĞ YOLUNA BAŞVURULMASI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/9447

K. 2006/12183

T. 8.6.2006

• ADRES BİLDİRME ZORUNLULUĞU ( Borçlunun İtirazla Birlikte Dava ve Takip İşlemlerine Esas Olmak Üzere Yurt İçinde Bir Adres Bildirmek Zorunda Olduğu - Yurt Dışında İkamet Ettiği Resmi Belge ile de Kanıtlanmadığından Adres Araştırması Sonucu Adresi Bulunmayan Borçluya İlanen Tebligat Yapılması )

• YURT DIŞINDA BULUNAN BORÇLU ( İtiraz Dilekçesinde Yurt İçinde Bir Adres Bildirmeyen Borçulunun Yurt Dışında İkameti Bulunduğunu Kanıtlayamaması - Adres Araştırması Sonuçsuz Kaldığından İlanen Tebilgat Yapılması )

2004/m. 62/3

7201/m. 28/3

ÖZET : Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait "yurt içinde" bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK.nun 438. ve İİK.nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;

2- Borçlu Ani Janet Köşgel hakkında, ilamsız takip yapılmaktadır. Adı geçene ait, TC. Los Angeles Başkonsolosluğunca düzenlenen 30.12.2005 tarihli vekaletname içeriğinden, borçlunun ABD`de "geçici" olarak bulunduğu, nüfus cüzdanına göre, İstanbul İli, Fatih ilçesi, Sancaktar Hayrettin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

Şikayet dilekçesine ekli pasaport fotokopisinden ve Emniyet Müdürlüğünün dosyaya konulu 27.01.2006 tarihli yazısı ekinden, borçlunun Türkiye`den, sık sık yurt dışına çıkış-giriş işlemlerinin bulunduğu görülmektedir.

Borçlu vekilinin beyanı dışında, icra mahkemesi dosyası ve takip dosyasında; borçlunun yurt dışında, ABD`de ikamet ettiğine dair herhangi bir bilgi ve resmi makamlarca düzenlenmiş belge de bulunmamaktadır.

İtiraz tarihi itibariyle, somut olayda uyulması gereken, İİK.nun 62/3. fıkrasına göre, "borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait "yurt içinde" bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır." hükmüne uyulmamıştır.

Emniyetçe yapılan adres araştırılması sonucunda, borçluya ait tebligat yapılacak adresin bulunamaması nedeniyle son çare olarak ilanen tebliğ yoluna başvurulmasında yasaya aykırılık yoktur. Borçlunun ABD`de geçici olarak bulunduğu vekaletnamesinden anlaşıldığına, aksi de;yargılama sırasında sunulan usulüne uygun resmi delillerle kanıtlanamadığına göre, Tebligat Kanunu`nun 28/3. fıkradaki hükme uyulması da gerekli değildir.

O halde, açıklanan nedenlerle borçlu Ani Janet Köşgel vekilinin şikayetinin reddi yerine yazılı şekilde kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 08.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube