Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MİRASÇILAR MİRASI RED ETMEDİĞİ SÜRECE BORÇTAN SORUMLUDUR

T.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 16776 
Karar: 2015 / 12848 
Karar Tarihi: 11.11.2015

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 18/06/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 02/07/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalılardan ... tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava, haksız fiil nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, asıl davada davalı ... hakkındaki davanın kısmen kabulüne, birleşen davada ... mirasçılarına karşı açılan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, hakaret ve tehdit ettiklerini iddia ederek asıl dava ile ... ve ...`e karşı manevi tazminat istemli dava açmış; daha sonra davalılardan ...`in dava açılmadan önce vefat ettiği anlaşılınca mirasçılarına karşı aynı taleple ayrıca dava açmıştır.

Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, asıl davada, davalılardan ...`e karşı açılan davanın kısmen kabulüne, davalı ...`e karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine, birleşen davada ise, davalı ...`in haksız eyleminden mirasçılarının sorumlu olmayacakları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Haksız eylem, 818 Sayılı (6091 Sayılı) Borçlar Kanunu uyarınca borcun kaynaklarından biridir. Haksız fiilden kaynaklanan borç, haksız eylemin vuku tarihinden itibaren doğar. Haksız eylemi gerçekleştiren bu borçtan tüm malvarlığıyla sorumludur. Ölenin malvarlığı tüm hak ve borçlarıyla mirasçılarına geçer. Dolayısıyla, anılan borçtan mirası reddetmeyen mirasçılar da sorumludurlar. Şu durumda, davalıların murisinin haksız eylem işleyip işlemediği belirlenerek; işlemişse mirasçılarının uygun bir manevi tazminata mahkum edilmeleri gerekirken, yanılgılı gerekçeyle mirasçılar hakkındaki davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş; hükmün, bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenle davacı yararına BOZULMASINA, temyiz eden davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube