Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
STAJYER AVUKATIN YETKİ BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/32517

K. 2016/1743

T. 21.1.2016

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine Stj. Av.... . tarafından 18/10/2012 - 08.11.2012 ve 20.12.2012 tarihlerinde İİK`nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnameleri gönderilmesinin talep edildiği, icra müdürlüğünce talep kabul edilerek şikayetçi ...`na haciz ihbarnameleri gönderildiği, adı geçenin icra mahkemesine başvurusunda takip dosyasında İİK`nun 89. maddesi gereğince talep açan stajyer avukatın sahte belge ile işlem yaptığını belirterek bu yöndeki icra memuru işlemlerinin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece usuli eksikliklerin her zaman tamamlanmasının mümkün olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu`nun 15.maddesinde; ``Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına Kanun`un 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir) bir avukat yanında yapılır. Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir`` hükmü düzenlenmiş, yine aynı Kanun`un 26. maddesinde de: ``Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler. Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer`` düzenlemesine yer verilmiştir.

O halde mahkemece, yukarda belirtilen yasal düzenlemeler gereğince araştırma yapılarak talep açan stajyer avukatın yetki belgesinin geçerli olup olmadığı ve icra müdürlüğünde işlem yapma yetkisinin bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube