Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HİSSE HACZİYLE İLGİLİ BİR KARAR ALINMADIĞI,ALACAKLININ ANONİM ŞİRKETE AİT KAR PAYINA HACİZ MÜZEKKERESİ İLE HACİZ KOYDURMASINDA YASAYA UYMAYAN BİR YÖN OLMADIĞI


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/25913

K. 2014/31327

T. 23.12.2014

• HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Alacaklının Borçlunun Sözkonusu Anonim Şirkete Ait Kar Payına Haciz Müzekkeresi İle Haciz Koydurmasında Yasaya Uymayan Bir Yön Olmadığı - Mahkemece İstemin Reddi Gerektiği )

• ŞİRKET HİSSESİNE KONAN HACZİN KALDIRILMASI ( Hisse Hacziyle İlgili Bir Karar Alınmadığı - Alacaklının Borçlunun Sözkonusu Anonim Şirkete Ait Kar Payına Haciz Müzekkeresi İle Haciz Koydurmasında Yasaya Uymayan Bir Yön Olmadığı )

• KAR PAYINA HACİZ KONULMASI ( İptali İstenen İşlem Şirketteki Kar Payı Haczine İlişkin Olup Hisse Hacziyle İlgili Bir Karar Alınmadığı/Şirket Hissesine Konan Haczin Kaldırıldığı - Alacaklının Borçlunun Sözkonusu Anonim Şirkete Ait Kar Payına Haciz Müzekkeresi İle Haciz Koydurabileceği )

2004/m.88,89

ÖZET : Dava, haczin kaldırılmasına ilişkindir. Somut olayda icra müdürlüğünce tesis edilen ve iptali istenen işlem, ünvan değişikliği ile S.S. S. ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adını alan şirketteki kar payı haczine ilişkin olup hisse hacziyle ilgili bir karar alınmamıştır. Kaldı ki dosya kapsamından şirket hissesine konan haczin kaldırıldığı anlaşılmıştır. Alacaklının, borçlunun sözkonusu anonim şirkete ait kar payına haciz müzekkeresi ile haciz koydurmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. O halde mahkemece istemin reddi gerekirken yazılı gerekçeyle hisse haczi olduğundan bahisle şikayetin kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Genel haciz yoluyla takipte borçlu A. Y., anonim şirket hisseleri üzerine kanunda öngörülen şekilde haciz konulmadığını belirterek bu haczin kaldırılmasını talep etmiş olup, mahkemece istemin kabulü ile İİK`nın 88. maddesi yerine 89. maddesi kapsamında konulduğu gerekçesiyle haczin kaldılmasına karar verilmiştir.

Somut olayda icra müdürlüğünce tesis edilen ve iptali istenen 28.08.2013 tarihli işlem, ünvan değişikliği ile S... S... S... ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adını alan şirketteki kar payı haczine ilişkin olup hisse hacziyle ilgili bir karar alınmamıştır. Kaldı ki dosya kapsamından şirket hissesine konan haczin ( S... S... S... ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hissesi ) 18.12.2012`de kaldırıldığı anlaşılmıştır. Alacaklının, borçlunun sözkonusu anonim şirkete ait kar payına 28.08.2013 tarihli haciz müzekkeresi ile haciz koydurmasında yasaya uymayan bir yön yoktur.

O halde mahkemece istemin reddi gerekirken yazılı gerekçeyle hisse haczi olduğundan bahisle şikayetin kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube