Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİNİN YERİNDE OLDUĞU GÖZETİLEREK BORCA İTİRAZIN ESASI İNCELENMEK SURETİYLE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/4127

K. 2017/9460

T. 15.6.2017

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nedide ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından üç adet bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, borçlu; icra mahkemesine yaptığı başvuruda, borcunun bulunmadığını, alacaklı ile aralarında hiçbir hukuki bağ olmadığını, takip dayanağı senetlerin kambiyo vasfında olmadıklarını ve ödeme emrinin usulsüz olarak tebliğ edildiğini ileri sürerek ödeme emrinin iptalini ve alacaklı aleyhine tazminata hükmolunmasını istediği, mahkemece; davanın yasal beş günlük süre içerisinde açılmadığı gerekçesiyle davacının şikayetinin süreden reddine karar verildiği görülmektedir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun “Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat” başlıklı 16. maddesinde “Kendisine tebliğ yapılacak kişi adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır” denilmekte olup, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesinde “Kendisine tebligat yapılacak kişi adresinde bulunmazsa tebliğ, kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Somut olayda, ödeme emrinin 27.11.2015 tarihinde “Tebliğ evrak adreste evrak almaya yetkili, ehliyetli ve reşit olduğunu beyan eden oğlu ... imzasına tebliğ edilmiştir” açıklaması ile yapılmış olup yukarda anılan yasal düzenleme ve yönetmelik hükmü uyarınca, tebligat anında muhatabın adreste bulunup bulunmadığı tespit ve tevsik edilmeksizin doğrudan aynı konutta oturan oğluna yapılan tebligat usulsüzdür.

O halde mahkemece, usulsüz tebliğ şikayetinin yerinde olduğu gözetilerek borca itirazın esası incelenmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin süreden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube