Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN HAZİNE ADINA TESCİL EDİLDİĞİ TARİHTEN VE TAŞINMAZIN ÖNCEKİ MALİKİ İLE YAPILMIŞ BULUNAN KİRA KONTRATININ 6570 SAYILI KANUNUN 11.MADDESİ UYARINCA BİR YIL SÜRELERLE UZAYAN SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA TAŞINMAZIN 2886 SAYILI KANUNUN 75.MADDESİ UYARINCA TAHLİYE ETTİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI


ÖZET : Dava, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi 112 pafta 897 ada 32 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki mülkiyeti Hazineye ait apartmanın bağımsız bölümlerinde oturan aralarında davacının da bulunduğu kişilerin, 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tahliye edilerek taşınmazın boş ve işgalsiz olarak tesliminin Beyoğlu Kaymakamlığından istenilmesine ilişkin 21.2.2000 tarih ve 5995 sayılı İstanbul Defterdarlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır
İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığının davacıya gönderdiği yazıyla; taşınmazın 28.1.1999 tarihinde Hazine adına tescil edilmesi nedeniyle murisin vasisi ile yapmış olduğu kira sözleşmesinin hukuki bir geçerliliğinin bulunmadığı belirtilerek, halen kullanımında bulunan kısım için herhangi bir kişi veya kuruma kira bedeli adı altında bir ödemede bulunulmamasının ve söz konusu mahallin 15 gün içinde boşaltılarak idarelerine tesliminin istenildiği, daha sonra davacının fuzuli şagil olduğundan bahisle ecrimisil takdir komisyonunun 8.12.1999 tarih ve 486 sayılı kararı uyarınca da davacı adına ecrimisil tahakkuk ettirildiği, İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 21.2.2000 tarih ve 5995 sayılı dava konusu işlemiyle de, söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tahliye ettirilerek boş ve işgalsiz olarak idarelerine tesliminin Beyoğlu Kaymakamlığından istenildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 6570 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca süresi 1.10.1999 tarihine kadar uzamış olan kira sözleşmesi süresinin bitiminden sonra hazinenin mülkiyetinde olan taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca tahliye ettirilmesine ilişkin olarak tesis edilen işlem hukuka uygundur.


(2886 S. K. m. 75) (6570 S. K. m. 11)

İstemin Özeti : Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi 112 pafta 897 ada 32 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki mülkiyeti Hazineye ait apartmanın bağımsız bölümlerinde oturan aralarında davacının da bulunduğu kişilerin, 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tahliye edilerek taşınmazın boş ve işgalsiz olarak tesliminin Beyoğlu Kaymakamlığından istenilmesine ilişkin 21.2.2000 tarih ve 5995 sayılı İstanbul Defterdarlığı işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda ... İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararın temyizen incelenip bozulması istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 

D.Tetkik Hakimi Yahya Şahin`in Düşüncesi : Taşınmazın mülkiyetinin Hazine adına tescil edildiği 28.1.1999 tarihinden ve taşınmazın önceki maliki ile yapılmış bulunan kira kontratının süresinin dolmasından sonra Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tahliye ettirilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

Belirtilen nedenle, temyiz isteminin kabulü ile dava konusu istemin iptali yolunda verilen temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Bilgin Arısan`ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. 

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü: 

Karar: Dava, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi 112 pafta 897 ada 32 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki mülkiyeti Hazineye ait apartmanın bağımsız bölümlerinde oturan aralarında davacının da bulunduğu kişilerin, 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tahliye edilerek taşınmazın boş ve işgalsiz olarak tesliminin Beyoğlu Kaymakamlığından istenilmesine ilişkin 21.2.2000 tarih ve 5995 sayılı İstanbul Defterdarlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 

... İdare Mahkemesi, malikinin ölümü üzerine mirasçısının Türk Vatandaşı olmaması nedeni ile mirasçılığının kabul edilmeyerek Hazine adına tescili yapılan taşınmazda, tescilden önce mirasçının vasisiyle yapılan kira kontratı gereğince oturan davacının fuzuli şagil olarak değerlendirilmesinin yerinde olmadığı, 6570 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılmış kira sözleşmesi bulunduğundan bu sözleşmenin adli yargı yerinde açılacak davada incelenerek verilecek hükme göre işlem tesis edilmesi gerekirken 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca davacının tahliyesi yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, nitekim Danıştay 6. Dairesinin 17.5.2000 tarih ve E:2000/403, K:2000/3091 sayılı kararının da bu doğrultuda olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir. 

Davalı idare tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek anılan Mahkeme kararının temyizen incelenip bozulması istenilmektedir. 

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun`un 11. maddesinde; kiracı, kira süresinin bitmesinden en az onbeş gün önce kiralanan şeyi tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşmenin aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 75. maddesinin "Ecrimisil ve tahliye" başlıklı 3.fıkrasında ise, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edileceği kuralına yer verilmiştir. 

2886 sayılı Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 77. maddesinde, kiraya verilen veya mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilen taşınmaz mallardan süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen, sözleşmesi veya taahhütnamesi fesh edilen ve herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzulen işgal edilen hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların tahliye edileceği belirtilmiştir. 

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre, özel mülkiyete konu taşınmazlarla ilgili olarak akdedilen kira sözleşmelerinde, kiralayanın taşınmazı tahliye edeceğini ilgiliye bildirmediği sürece sözleşmenin aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılacağı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarda ise, kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra taşınmazın sözleşme hükümlerine veya Yönetmeliğin 77. maddesine göre tahliye edileceği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Dava dosyasının incelenmesinden, Beyoğlu Çatmamescit Mahallesi 112 pafta 897 ada 32 parsel nolu taşınmaz üzerindeki apartman ... adına kayıtlı iken bu kişinin ölümü üzerine İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 3.7.1987 tarihli kararıyla ...`a mirasçılık belgesi verildiği, bu kişinin akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle işlerinin vasisi tarafından yürütüldüğü, davacının vasi ... ile yapılan 1.10.1998 tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesine dayalı olarak kiracı sıfatıyla taşınmazda oturduğu, İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11.12.1998 tarihinde kesinleşen 27.11.1997 tarih ve E:1996/769, K:1997/1261 sayılı kararıyla taşınmazın Hazine adına tesciline karar verildiği, bu karar gereğince uyuşmazlığa konu apartmanın 28.1.1999 tarihinde Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığının davacıya gönderilen 28.5.1999 tarih ve 14171 sayılı yazısıyla; taşınmazın 28.1.1999 tarihinde Hazine adına tescil edilmesi nedeniyle vasi ... ile yapmış olduğu kira sözleşmesinin hukuki bir geçerliliğinin bulunmadığı belirtilerek, halen kullanımında bulunan kısım için herhangi bir kişi veya kuruma kira bedeli adı altında bir ödemede bulunulmamasının ve söz konusu mahallin 15 gün içinde boşaltılarak idarelerine tesliminin istenildiği, daha sonra davacının fuzuli şagil olduğundan bahisle ecrimisil takdir komisyonunun 8.12.1999 tarih ve 486 sayılı kararı uyarınca da davacı adına ecrimisil tahakkuk ettirildiği, İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 21.2.2000 tarih ve 5995 sayılı dava konusu işlemiyle de, söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tahliye ettirilerek boş ve işgalsiz olarak idarelerine tesliminin Beyoğlu Kaymakamlığından istenildiği anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, 6570 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca süresi 1.10.1999 tarihine kadar uzamış olan kira sözleşmesi süresinin bitiminden sonra hazinenin mülkiyetinde olan taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca tahliye ettirilmesine ilişkin olarak tesis edilen 21.2.2000 tarihli dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. 

SONUÇ : Açıklanan nedenle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uygun bulunan davalı idare temyiz isteminin kabulüne, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının bozulmasına, dava dosyasının yeniden karar verilmek üzere anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 7.4.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube