Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUNUN HAK VE ALACAKLARININ HACZİ İÇİN GÖNDERİLECEK HACİZ İHBARININ MUHATTABININ GERÇEK YADA TÜZEL KİŞİ OLMASI GEREĞİ-SÜRESİZ OLARAK ŞİKAYET KONUSU YAPILABİLECEĞİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/31905

K. 2016/5333

T. 25.2.2016

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi amacıyla İİK. nun 89.maddesi uyarınca "....ız" adına 1. haciz ihbarnamesi gönderildiği, şikayetçi ....Ticaret A.Ş. nin icra mahkemesine yaptığı başvuruda, haciz ihbarının gönderildiği mağazanın tüzel kişiliği bulunmadığını ileri sürerek haciz ihbarının iptalini istediği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu İİK. nun 16.maddesi kapsamında şikayet olup, inceleme mercii icra mahkemesidir.

Somut olayda haciz ihbarnamesinin "....." adına tebliğ edildiği, ancak bu ibarelerin mağaza ismi olup, gerçek ya da tüzel kişiliği ifade etmediği görülmüştür.

Hukuk davalarında olduğu gibi, icra takibinin taraflarının da taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Yalnız gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır. Bu sebeple İİK. nun 89.maddesi uyarınca borçlunun hak ve alacaklarının haczi için gönderilecek haciz ihbarının muhatabı da gerçek ya da tüzel kişi olmalıdır. Ehliyetsizliğe dair bu durum kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece re`sen dikkate alınması gerektiği gibi, süresiz olarak da şikayet konusu yapılabilir.

O halde mahkemece şikayetin esası incelenip yukarda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube