Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYETÇİ BANKANIN BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ ETTİĞİ-HÜKMÜN BOZULMASIT.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/9052

K. 2017/3135

T. 2.3.2017

• HACİZ İHBARNAMESİ VEYA ÜCRET HACZİ BİLDİRİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER (Meslek veya Banka Sırrına Dayanarak Cevap Vermekten Kaçınamayacağı Borçlunun Mevcudunu İcra Dairesine Teslime Mecbur Oldukları - Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden Ücüncü Kişi Bankadan İtirazından Sonra Borçluya Ait Hesap Bilgilerinin İstenemeyeceği)

• BORÇLUNUN MEVCUDUNA AİT BİLGİLERİ AŞAR BİLGİLERİN İSTENMESİ (Borçulunun Mevcuduna Ait Bilgileri Aşar Nitelikteki Bilgilerin Banka Sırrına Giren Hususların Bilidirilmesi Niteliğinde Olduğu - Mevcudu Aşar Nitelikteki Bilgilerin İşin Sonuçlanması İçin Gerekli ve Zorunlu Olmadığı)

• ÜÇÜNCÜ KİŞİ BANKANIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETMESİ (Borçulunun Hesabının Bulunduğu Bankanın Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesinden Sonra Kendisinden Mevcudu Aşar Nitelikte Bilgiler İstenemeyeceği - Bankanın Borçlunun Mevcudu ile İlgili Verdiği Bilgilerin Gerçeğe Aykırılığı İddiasının Açılacak Ayrı Bir Davaya Konu Edilebileceği)

2004/m.89/1-4, 367

ÖZET : Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar, cevap vermeye ve borçlunun mevcudunu (parasını, ücretini, malını) İcra Dairesine teslime mecburdurlar.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde şikayetçi üçüncü kişi banka, İİK`nun 89/1. maddesi uyarınca gönderilen birinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmesine rağmen, icra müdürlüğü tarafından 15.12.2014 tarihli yazı ile borçlulara ait haczedilen hesaplar üzerinde bulunan rehinlerin sebepleri, diğer haciz ve takyidatlara dair ilgili kurum ve icra dosyaları bilgileri, borç miktarları ve haciz tarihlerinin dosyaya bildirilmesinin talep edilemeyeceğinden bahisle icra müdürlüğünün işlemini şikayet ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar, cevap vermeye ve borçlunun mevcudunu (parasını, ücretini, malını) İcra Dairesine teslime mecburdurlar. (Prof. Dr. Baki Kuru, adı geçen eser Sf:436)

Ancak İİK`nun 367. maddesi uyarınca icra veya iflas dairelerinin borçlunun mevcuduna dair isteyeceği bütün malümatı hakiki ve hükmi her kişi derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecbur ise de; somut olayda, icra müdürlüğünce şikayetçi bankaya yazılan müzekkere ile İİK`nun 367. maddesinde belirtilen borçlunun mevcuduna ait bilgileri aşar bilgiler istenilmiş olup, bu bilgiler banka sırrına giren hususların bildirilmesi niteliğinde olup, bu takip yönünden işin sonuçlanması için gerekli ve zorunlu da değildir.

Kaldi ki şikayetçi banka, kendisine İİK`nun 89/1. maddesi uyarınca gönderilen birinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmiş olup, şikayetçi bankadan bu aşamadan sonra bu bilgiler istenemez. Bu hususlar ancak bankanın mevcutla ilgili verdiği bilginin gerçeğe aykırılığı iddiası ile İİK`nun 89/4. maddesi koşullarında açılacak bir davada inceleme ve araştırmaya konu edilebilir.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüyle icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube