Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN BORÇLUNUN KALAN MAAŞININ DÖRTTE BİRİNİN HACZİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/21826

K. 2015/32796

T. 24.12.2015

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının Aile Mahkemesince boşanma davasının davamı sırasında hükmedilen tedbir nafakası ara kararına dayalı olarak başlattığı genel haciz yolu ile icra takibinde; borçlu vekilinin, müvekkilinin aylık 1600 TL maaş aldığı ve kirada oturduğunu, eline geçecek paranın aylık 400-500 TL olduğunu, bu para ile yaşamını sürdüremeyeceğini ileri sürerek İİK`nun 83. maddesi uygulanarak birikmiş nafaka borçlarının ödenmesi tamamlandıktan sonra aylık nafaka ödemelerinin yapılması yönünde uygulama yapılması ve 27.01.2015 tarihli memur işleminin iptaline karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece haciz müzekkeresinin “...kalan maaşından birikmiş 10.782, 93 TL nafakanın her ay düzenli olarak 1/4`ünün kesilerek müdürlük dosyasına gönderilmesine...” dair olan icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK`nun 83. maddesine göre; Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Somut olayda;... Aile Mahkemesi`nin 2014/158 E. Sayılı boşanma dosyasından 15.05.2014 tarihli ara karar ile davalı kadın ve müşterek iki çocuk lehine aylık toplam 800,00 TL tedbir nafakasına hükmedildiği, alacaklının 03.11.2014 tarihinde birikmiş 7.200,00 TL tedbir nafakası ve ay be ay işleyecek aylık 800,00 TL nafakanın tahsili için takibe başladığı, takibin kesinleşmesinden sonra borçlunun çalıştığı kurumuna İİK`nun 355 vd. maddeleri uyarınca gönderilen haciz müzekkeresinde; “ ...borçlunun almakta olduğu maaşından düzenli olarak aylık 836,40 TL kesildikten sonra kalan maaşından birikmiş 10.782,93 TL nafakanın her ay düzenli olarak 1/4`ünün kesilerek gönderilmesinin” istendiği görülmektedir.

Nafaka alacakları öncelikli alacaklardan olup gerek birikmiş ve gerekse işleyecek aylar nafakası kapsamı itibarı ile aynı önceliğe sahip olduğundan ve alacaklısı da aynı kişi olmakla; İİK`nun 83. maddesi uygulanarak bu alacakların kendi aralarında sıraya konması mümkün değildir. Bu durumda, alacaklının aylık 800 TL nafaka için yapılan haciz dışında (10.782. TL) birikmiş nafaka alacağı için borçlunun kalan maaşının ¼ `ünün haczine karar verilmesinde yasaya uymayan bir yön ve isabetsizlik bulunmamaktadır.

O halde mahkemece, borçlunun şikayetinin reddine karar vermek gerekirken, somut olayda uygulama yeri bulunmayan Dairemiz içtihadından bahisle ve İİK`nun 83. maddesi gerekçe yapılarak sonuca gidilmesi ve şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube