Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TARAF SIFATI BULUNMAYANIN KARAR DÜZELTME İSTEYEMEYECEĞİ, DAVAYA KONU İDARİ İŞLEMİ TESİS EDEN İDARECE BU HAKKIN KULLANILABİLECEĞİ

T.C DANIŞTAY 
15.Daire 
Esas: 2016 / 1869 
Karar: 2017 / 4318 
Karar Tarihi: 06.07.2017

ÖZET: Dava konusu işlemin İl Trafik Komisyonu tarafından tesis edildiği tartışmasız olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun mülga 54. maddesinde sadece davanın tarafları tarafından karar düzeltme isteminde bulunulabileceği hükmü de açık olduğundan, davada taraf sıfatı bulunmayan M….. Büyükşehir Belediyesi`nin karar düzeltme isteminin incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

(2577 S. K. m. 54, Geç. m. 8) (2576 S. K. m. 3)

İstemin Özeti: Danıştay Onbeşinci Dairesi`nin 13/10/2015 tarih ve E:2013/7132; K:2015/5920 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 

Düşüncesi: Karar düzeltme isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi`nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip dosyadaki belgeler incelendikten sonra karar düzeltme talepleri hakkında gereği görüşüldü:

2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinde "İvedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır." hükmüne yer verilmiş; 

2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu`nun 6545 sayılı Kanunla ilga edilmeden önce yürürlükte bulunan "Kararın Düzeltilmesi" başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay dava dairelerince verilen kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere taraflarca; a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, b) Bir kararda birbirine aykırı hükümlerin bulunması, c) Kararın usul ve Kanuna aykırı bulunması, d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması hallerinde kararın düzeltilmesinin istenebileceği hükmüne yer verilmiş olup, bu maddenin 2. fıkrasında da Danıştay dava dairelerinin kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlı oldukları kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Vekili tarafından Mahkeme kayıtlarına 12.01.2016 tarihinde giren dilekçe ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnameler Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 30.03.2014`te yürürlüğe girmesi ile Muğla İlinin Büyükşehir Belediyesi olduğu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile de ulaşım hizmetleri hakkındaki bütün hususlarda Büyükşehir Belediyelerinin görevlendirildiği, bu nedenle ulaşım hizmetine ilişkin D4 yetki belgesi verilmesi işleminin iptali talebiyle açılan davada da husumetin Büyükşehir Belediyesi`ne yöneltilmesi gerektiğinden bahisle hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği Dairemizin 13/10/2015 tarih ve E:2013/7132; K:2015/5920 sayılı kararının düzeltilmesi talebinde bulunmuş ise de davacı kooperatif tarafından İl Trafik Komisyonu`nun, indirme-bindirme kurallarına aykırı davranıldığından bahisle Muğla güzergâhının iptaline ilişkin 29.03.2012 tarih ve 2012/140 sayılı işleminin iptali talebiyle aleyhine dava açıldığı, husumetin `ne yöneltildiği, Mahkeme tarafından aleyhine hüküm tesis edildiği, tarafından temyiz başvurusunda bulunulduğu, Dairemiz tarafından ….`nin temyiz başvurusunun reddedilerek kararın onandığı, onama kararının `ne 28.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin İl Trafik Komisyonu tarafından tesis edildiği tartışmasız olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun mülga 54. maddesinde sadece davanın tarafları tarafından karar düzeltme isteminde bulunulabileceği hükmü de açık olduğundan, davada taraf sıfatı bulunmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi`nin karar düzeltme isteminin incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Öte yandan karar düzeltme isteminde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 5216 sayılı Kanunla ulaşım hizmetlerindeki yetkilerinin kendilerine geçtiği ileri sürülmekteyse de dava konusu işlemi tesis eden …..nin tüzel kişiliği devam ettiğinden davada taraf olma durumunda kanuni bir değişiklik yapılmamıştır.

Kaldı ki 6360 sayılı Kanunda da davayı takip yetkisinin büyükşehir belediyesine ait olacağı yönünde bir hüküm de yer almamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın kararın düzeltilmesi isteminin incelenmeksizin REDDİNE, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 06.07.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube