Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMAYA İLİŞKİN İŞLEM

T.C DANIŞTAY 
12.Daire 
Esas: 2016 / 2589 
Karar: 2017 / 343 
Karar Tarihi: 15.02.2017

ÖZET: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun ilgili maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verilmiştir.

(657 S. K. m. 125)

İstemin Özeti: Danıştay Onikinci Dairesince verilen 21.10.2015 tarihli ve E:2010/5533, K:2015/5450 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 

Danıştay Tetkik Hâkimi: Enes Maraşlı

Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; İzmir Konak Selma Yiğitalp Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 125/C-(ı) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü`nün 30.10.2008 tarihli ve 2008/182-1 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 

İzmir 4. İdare Mahkemesinin 19/02/2010 tarihli, E:2008/1968, K:2010/159 sayılı kararı ile, soruşturma sırasında alınan tanık ifadelerinden, öğretmen olan davacının sınıf içerisindeki söylemleri ile üzerine atılı bulunan fiili işlediğinin sübuta erdiği, eyleminin karşılığı olarak aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesinin 21/10/2015 tarihli ve E:2010/5533, K:2015/5450 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemiz kararının kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı ile mümkündür.

Davalı idarenin kararın düzeltilmesi istemini içeren dilekçede ileri sürdüğü sebepler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca, Dairemiz kararının düzeltilmesini gerektirecek nitelikte bulunduğundan, kararın düzeltilmesi istemi kabul edilerek anılan kararın kaldırılmasından sonra uyuşmazlığın esası yeniden incelendi:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 15.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube