Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YENİLEME EMRİ TEBLİĞİNE DAHİ GEREK OLMAKSIZIN İLAMIN İNFAZINI İSTEMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5898

K. 2012/23012

T. 28.6.2012

• İLAMLI İCRA TAKİBİNE KARŞI İLAMIN İNFAZ EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Şikayetin Reddi - Müdehalenin Men`ine İlişkin İlamın Yeniden Tecavüz Bulunması Nedeniyle Yeniden İnfazının istenebileceği/Müdehalenin Men`i Kararı )

• YENİDEN VAKİ OLAN TECAVÜZ NEDENİYLE İLAMIN TEKRAR İNFAZININ İSTENMESİ ( Müdehalenin Men`ine Dair İlam - Yeniden İnfazın Mümkün Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetileceği/İcra Takibinin İptali Edilmesinin Hatalı Olduğu/İlamlı İcra Takibi )

• MÜDAHALENİN MEN`İNE DAİR İLAM ( Alacaklıların İlk Takip Dosyasında Yenileme Emri Tebliğine Dahi Gerek Olmaksızın İlamın İnfazını istemesinin Mümkün Olduğu - Ayrı Bir Takip Yapılmasında da Yasal Bir Engel Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gereği )

• YENİLEME EMRİ ( İcra Mahkemesince Alacaklıların İlk Takip Dosyasında Yenileme Emri Tebliğine Dahi Gerek Olmaksızın İlamın İnfazını İstemesinin Mümkün Olduğu - Ayrı Bir Takip Yapılarak da Müdehalenin Men`i Kararının İnfaz Edilebileceği )

• TÜRK MİLLETİ ADINA İBARESİ ( Hükümde Yazılmasının Zorunlu Olduğu - İlamlı İcra Takibi/Müdehalenin Men`i Kararı )

2004/m. 30,78/2

6100/m. 297

ÖZET : Müdehalenin Men`i ne ilişkin ilamın infazından sonra alacaklıların, takip konusu ilamda belirtilen taşınmaza yeniden tecavüz olduğundan ilam gereğinin yerine getirilmesi talebiyle yeniden takip talebinde bulunması üzerine, borçlunun ilamın infaz edildiğinden bahisle takibin iptalini istemesi şikayet konusunu oluşturmaktadır.İcra mahkemesince alacaklıların ilk takip dosyasında yenileme emri tebliğine dahi gerek olmaksızın ilamın infazını istemesi mümkünken, ayrı bir takip yaparak borçlunun müdahalesinin menine karar verilmesini istemesine de yasal bir engel bulunmamaktadır. O halde mahkemece, yukarda belirtilen ilkeler gözönüne alınarak şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, ilamın infaz olduğundan ve yeniden infazının istenemeyeceğinden bahisle takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.Ayrıca, hükümde " Türk Milleti Adına " ibaresinin yazılması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Yazıcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : İ.İ.K.nun 30. maddesinin son fıkrasına göre; "Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilam hükmü yerine getirildikten sonra borçlu ilam hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca bir hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilam hükmü tekrar zorla yerine getirilir. Taşınmazların aynına dair ilamların zamanaşımına uğramayacağı 11.2.1959 tarih ve 10/12 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı`nın gereğidir. O halde, İ.İ.K.nun 30. maddesinde belirtilen nitelikteki ilamın yerine getirilmesinden sonra, ilam hükmünün ortadan kalkmasına yol açacak bir eylemde bulunulursa, alacaklının talebi üzerine mahkemeden yeniden hüküm almaya gerek kalmaksızın önceki ilam hükmü zorla yerine getirtilir.

İ.İ.K.nun 30. maddesi, aynı Kanun`un 78/2. maddesine gönderme yapmadığından ilamın yeniden infazı için icra dosyasının yenilenmesine gerek yoktur.

Somut olayda, A. 10. Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 20.3.2003 tarih ve 2002/1305 E, 2003/250 K. sayılı davalının müdahalesinin men`ine dair kesinleşmiş ilamı takibe konulmuş olup, bu ilam Ankara 24. İcra Müdürlüğü`nün 2003/5729 Sayılı dosyası ile 27.5.2006 tarihinde infaz edilmiştir.

Alacaklıların, takip konusu ilamda belirtilen taşınmaza yeniden tecavüz olduğundan ilam gereğinin yerine getirilmesi talebiyle yeniden takip talebinde bulunması üzerine, borçlunun ilamın infaz edildiğinden bahisle takibin iptalini istemesi şikayet konusunu oluşturmaktadır.

İcra mahkemesince alacaklıların ilk takip dosyasında yenileme emri tebliğine dahi gerek olmaksızın ilamın infazını istemesi mümkünken, ayrı bir takip yaparak borçlunun müdahalesinin menine karar verilmesini istemesine de yasal bir engel bulunmamaktadır. O halde mahkemece, yukarda belirtilen ilkeler gözönüne alınarak şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, ilamın infaz olduğundan ve yeniden infazının istenemeyeceğinden bahisle takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan H.M.K.nun 297. maddesinin 1. fıkrası gereği hükümde " Türk Milleti Adına " ibaresinin yazılması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube