Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAŞINMAZA HACİZ İŞLETİLMESİNE YÖNELİK HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/13007

K. 2017/5680

T. 6.4.2017

• HACZİN KALDIRILMASINA YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ ( Kural Olarak İcra Müdürü Kendi Vermiş Olduğu Karardan Re`sen Dönemeyeceğinden İcra Müdürlüğünün Ret Kararı Yerinde İse de Haczin Kaldırılmasına Yönelik İşlemi Yerinde Olmayıp Mahkemece Satış İsteme Süresinin Kesildiği Gerekçesi İle Şikayetin Kabulüne ve İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Yönelik Karar Verilmesinin Doğru Olduğu/Ancak İİK.`da Taşınmaz Üzerine Konulan Haczin İhyası Şeklinde Bir Müessese Mevcut Olmadığından Sadece Şikayetin Kabulüyle Yetinileceği )

• TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİN İHYASI ( İcra Müdürü Kendi Vermiş Olduğu Karardan Re`sen Dönemeyeceğinden İcra Müdürlüğünün Ret Kararı Yerinde İse de Haczin Kaldırılmasına Yönelik İşlemi Yerinde Olmayıp Mahkemece Satış İsteme Süresinin Kesildiği Gerekçesi İle Şikayetin Kabulüne ve İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Yönelik Karar Verilmesinin Doğru Olduğu/Ancak İİK.`da Taşınmaz Üzerine Konulan Haczin İhyası Şeklinde Bir Müessese Mevcut Olmadığından Sadece Şikayetin Kabulüyle Yetinileceği )

2004/m.106,110,121

ÖZET : Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, alacaklının, icra müdürlüğünün İİK.nun 106-110. maddeleri uyarınca haczin kaldırılmasına yönelik işleminin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ortaklığın giderilmesi davası açılmasıyla satış isteme süresinin kesildiği gerekçesi ile şikayetin kabulüne, haczin kaldırılmasına dair işlemin iptaline, taşınmaz hissesine 22/05/2014 tarihinden itibaren haciz işletilmesine, karar verildiği görülmektedir.

Taşınmazın tapu kaydına 10/05/2013 ve 22/05/2014 tarihlerinde haciz konulduğu, satış isteme süresi dolmadan alacaklının, 08/12/2014 tarihinde İİK.nun 121. maddesi uyarınca aldığı yetki verilmesi kararına istinaden 27/05/2015 tarihli dilekçesi ile ortaklığın giderilmesi davası açtığı, bu davanın açılmasıyla satış isteme süresinin kesildiği, ortaklığın giderilmesi davasının derdest olduğu görülmekte olup, haciz düşmemiştir. Kural olarak icra müdürü kendi vermiş olduğu karardan re`sen dönemeyeceğinden icra müdürlüğünün 01.06.2015 tarihli ret kararı yerinde ise de, 29.05.2015 tarihli haczin kaldırılmasına yönelik işlemi yerinde olmayıp, bu durumda, mahkemece, satış isteme süresinin kesildiği gerekçesi ile şikayetin kabulüne ve icra müdürlüğünün 29.05.2015 tarihli işleminin iptaline yönelik karar verilmesi doğrudur. Ancak ne var ki; İcra ve İflas Kanun`da taşınmaz üzerine konulan haczin ihyası şeklinde bir müessese mevcut olmadığından mahkemece sadece şikayetin kabulüyle yetinilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, alacaklının, icra müdürlüğünün İİK.nun 106-110. maddeleri uyarınca haczin kaldırılmasına yönelik işleminin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ortaklığın giderilmesi davası açılmasıyla satış isteme süresinin kesildiği gerekçesi ile şikayetin kabulüne, haczin kaldırılmasına dair işlemin iptaline, taşınmaz hissesine 22/05/2014 tarihinden itibaren haciz işletilmesine, karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, taşınmazın tapu kaydına 10/05/2013 ve 22/05/2014 tarihlerinde haciz konulduğu, satış isteme süresi dolmadan alacaklının, 08/12/2014 tarihinde İİK.nun 121. maddesi uyarınca aldığı yetki verilmesi kararına istinaden 27/05/2015 tarihli dilekçesi ile 13. Sulh Hukuk Mahkemesi`ne ait 2014/407 Esas sayılı dosya ile ortaklığın giderilmesi davası açtığı, bu davanın açılmasıyla satış isteme süresinin kesildiği, ortaklığın giderilmesi davasının derdest olduğu görülmekte olup, haciz düşmemiştir. Kural olarak icra müdürü kendi vermiş olduğu karardan re`sen dönemeyeceğinden icra müdürlüğünün 01.06.2015 tarihli ret kararı yerinde ise de, 29.05.2015 tarihli haczin kaldırılmasına yönelik işlemi yerinde olmayıp, bu durumda, mahkemece, satış isteme süresinin kesildiği gerekçesi ile şikayetin kabulüne ve icra müdürlüğünün 29.05.2015 tarihli işleminin iptaline yönelik karar verilmesi doğrudur.

Ancak ne var ki; İcra ve İflas Kanun`da taşınmaz üzerine konulan haczin ihyası şeklinde bir müessese mevcut değildir.

Hal böyle olunca, mahkemece sadece şikayetin kabulüyle yetinilmesi gerekirken, taşınmaza 22/05/2014 tarihinden itibaren haciz işletilmesine yönelik hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube