Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUNUN SUNDUĞU ÖDEME BELGELERİNİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BELGE NİTELİĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ


ÖZET: Mahkemece, borçlunun ödeme iddiasının ispatı için sunduğu ödeme belgelerinin kanunda öngörülen belge niteliğinin bulunup bulunmadığı da değerlendirilmek suretiyle ödeme iddiası yönünden inceleme yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.


(2004 S. K. m. 68) (YİBK. 04.12.1985 T. 1984/12-527 E. 1985/984 K.)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında faturalara dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra dairesine verdiği itiraz dilekçesinde, alacaklı ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle doğan tüm borçların ödendiğini, tarafların birbirinden herhangi bir hak ve alacağı kalmadığı iddiasıyla borca ve faize ilişkin itiraz ettiği, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takibe dayanak faturaların İİK`nun 68.maddesi anlamında belge niteliği olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, İİK`nun 68/1.maddesi gereğince; ``Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.``

Somut olayda, borçlunun icra dairesine verdiği itiraz dilekçesinde, itirazını ödeme olgusuna dayandırdığına göre itirazın kaldırılması isteminin mahkemede incelenmesi sırasında alacaklının artık İİK`nun 68/1. maddesinde belirtilen bir belgesinin mevcut olup olmadığı üzerinde durulmasına gerek yoktur. Çünkü anılan maddede yazılı belgelerle ispatlanacak olan hukuki ilişki ve borçtur. Borçlu hukuki ilişki ve borcu kabul ettiğine göre, kabul edilen bir hususun ayrıca İİK`nun 68/1. maddesinde yazılı belgelerle ispatına yer olmadığı açıktır (HGK. 04.12.1985 tarih ve 1984/12-527 E.,984 K.).

O halde mahkemece, borçlunun ödeme iddiasının ispatı için sunduğu ödeme belgelerinin İİK`nun 68. maddesinde öngörülen belge niteliğinin bulunup bulunmadığı da değerlendirilmek suretiyle ödeme iddiası yönünden inceleme yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube