Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HER İCRA DOSYASI İÇİN AYRI MÜZEKKERE YAZILARAK AYNI ZARFTA GÖNDERİLMESİNİN DAVA VE USUL EKONOMİSİ YÖNÜNDEN SAKINCA OLUŞTURMADIĞI


ÖZET: Somut olayda yazılan haciz müzekkerelerinin ait olduğu icra müdürlüğünün ve ilgili takip dosyalarında alacaklı vekillerinin aynı olduğu, her bir dosya için ayrı müzekkere yazılarak bunların aynı zarfta gönderilmesinin dava ve usul ekonomisi yönünden bir sakınca oluşturmadığı dikkate alınarak şikayetin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Hükmün bozulması gerekmiştir.


2004 S. K. m. 16)

Dava ve Karar: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi üçüncü kişi, farklı icra dosyalarına alt haciz müzekkerelerinin aynı zarf ile, her bir müzekkere için ayrı masraf eklenmeksizin gönderilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek aynı zarf içerisinde değişik icra müdürlüklerine alt 218 ayrı haciz müzekkeresi gönderilmesine dair icra müdürlüğü işleminin iptalini istemiş, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Somut olayda yazılan haciz müzekkerelerinin ait olduğu icra müdürlüğünün ve ilgili takip dosyalarında alacaklı vekillerinin aynı olduğu, her bir dosya için ayrı müzekkere yazılarak bunların aynı zarfta gönderilmesinin dava ve usul ekonomisi yönünden bir sakınca oluşturmadığı dikkate alınarak şikayetin reddi yerine kabulü yönünde yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/04/2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube