Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HER DAVA AÇILDIĞI TARİHTEKİ KOŞULLARA VE HUKUKİ DURUMA GÖRE HÜKME BAĞLANACAĞI


ÖZET: Her dava açıldığı tarihteki koşullara ve hukuki duruma göre hükme bağlanır. Şikayet tarihi olan 09.03.2015 tarihinde henüz takibe dayanak ... Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi ilamı hakkında Yargıtay 2. Hukuk Dairesince verilmiş bir bozma kararı bulunmadığı görülmekle şikayet tarihi itibarıyla borçlunun hukuki yararı olduğundan işin esası hakkında karar verilmesi gerekmektedir. O halde, mahkemece yukarıda anlatılan nedenlerle borçlunun şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, takibe dayanak ilamın bozulduğu gerekçesi ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.


2004 S. K. m. 32, 33, 34, 40, 50) (6100 S. K. m. 29)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından ... Asliye Hukuk Mahkemesi`nin Aile Mahkemesi sıfatıyla verdiği 06.03.2014 tarih ve 2013/48 Esas, 2014/78 Karar sayılı ilamına dayalı olarak maddi, manevi tazminat ile mahkeme vekalet ücreti alacağının tahsili istemiyle genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, borçlu vekilinin ilama dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız takip yapılamayacağını ileri sürerek icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece takibe dayanak ilamın bozulduğu gerekçesi ile şikayet konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.

İcra İflas Kanunu`nun 32. maddesi uyarınca, alacaklı tarafından para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup, icra memurunun aksi yöndeki işlemleri kamu düzenine aykırılık oluşturacağından, süresiz şikayete tabi olacağı gibi hakim tarafından da re`sen gözetilmelidir.

Alacaklının takip talebine eklediği belgenin para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam olması halinde, icra memurunun borçluya örnek 4-5 nolu icra emri tebliğ etmesi yasal zorunluluktur. Alacaklının talebi üzerine ya da kendiliğinden ilamsız icra takiplerine ilişkin ödeme emri göndermesi açıkça Yasanın emredici hükmüne aykırı olacaktır.

Pek tabidir ki; elinde ilam olan bir alacaklının ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapması da hayatın olağan akışı ile bağdaşmayacaktır. Nitekim ilamlı icra takibinde borçlunun itirazı takibi durdurmayacağı gibi, itfa ve imhal itirazlarının ispatı, ancak "yetkili mercilerce re`sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle" (İİK. m. 33) mümkün olacaktır. Halbuki ilamsız icra takibinde itiraz üzerine takip duracak ve alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurarak olumlu karar alması gerekecektir. Yine ilamlı icra takibini alacaklı istediği icra dairesinde yapabilecekken (İİK. m.34), ilamsız icra takibinde genel yetki kurallarına göre (İİK. m.50) takip yapması gerekecektir.

O zaman elinde ilam olan bir alacaklı, bu kadar avantajlar var iken neden ilamsız icrayı tercih eder? Burada ilk akla gelen ilamlı icra takiplerinde uygulanan İİK`nun 36. maddesini, bir diğer anlatımla borçlunun icranın geri bırakılması kararı alarak takibi durdurmasını bertaraf etmek olabilir. Bir diğer neden de, ilamın bozulması halinde takibin durmasının ve sonrasında alacağın olmadığının ya da daha az olduğunun ilamla belirlenmesi halinde, icranın iadesi yolunu kapatmak olarak düşünülebilir (İİK. m 40).

İcra ve İflas Kanunu`nda hüküm bulunmayan hallerde bu kanuna aykırı düşmediği ölçüde genel nitelikte olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin icra takipleri hakkında da uygulanması gerekir. 6100 sayılı HMK`nun 29/1. maddesine göre ise taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. Buna göre elinde ilam olan bir alacaklının ilamlı icra takibi yapmak yerine ilamsız icra takibi yapmasının anılan maddede düzenlenen dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı muhakkaktır.

Kaldı ki, mahkemeye başvurup alacağını ilama bağlayan bir kişinin ilamlı takip yapmak yerine ilamsız takibi tercih etmek suretiyle borçlunun yapabileceği itiraz üzerine yeniden itirazın kaldırılması ya da iptali amacıyla mahkemeye başvurması ve bu şekilde Devletin yargı organlarının gereksiz şekilde meşgul edilmesi anlamına da geleceğinden kabulü mümkün değildir.

Şu hale göre, alacaklının para borcuna veya teminat verilmesine dair ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapması en başta İİK`nun 32. maddesi amir hükmüne aykırılık teşkil edeceği gibi, dürüstlük kuralı ile de bağdaşmayacağından hukuk düzeni tarafından korunamaz. Bu doğrultuda, Dairemizin yeni oluşan içtihatları ile ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; 28.11.1956 tarih ve 15/15 sayılı İ.B.K. ve H.G.K`nun 17.3.1954 tarih ve 3/40-49 sayılı kararı gereğince, her dava açıldığı tarihteki koşullara ve hukuki duruma göre hükme bağlanır. Şikayet tarihi olan 09.03.2015 tarihinde henüz takibe dayanak ... Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi ilamı hakkında Yargıtay 2. Hukuk Dairesince verilmiş bir bozma kararı bulunmadığı görülmekle şikayet tarihi itibarıyla borçlunun hukuki yararı olduğundan işin esası hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

O halde, mahkemece yukarıda anlatılan nedenlerle borçlunun şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, takibe dayanak ilamın bozulduğu gerekçesi ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.09.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube